Kuran ve Sünnet

ŞİRKİN HAKİKATİ

Şirkin Hakikati

 

Bu mukaddimeyi öğrendikten sonra, zikrettiğimiz sorunun cevabı sana açılıverir.

Doğruyu ilham etmesi için ancak Allah'tan yardım ister ve deriz ki:

 

Şirkin hakikati:

Şirk esasen yaratıcıya benzetmek, yaradılanı O'na benzetmektir. Gerçekte "benzetmek" budur.

Yüce Allah'ın ve Rasûlünün onlarda nitelediği kemâl sıfatlarını ona nisbet etmek değil.

Ancak Allah'ın kalbini ters yüz ettiği kalp gözünü kör ettiği, yaptığı amellerden dolayı yozlaştırdığı kişi durumu tersine çevirmiş;

Tevhitten teşbihe (kulları Allah'a benzetmeye) teşbihten de benzettiklerine tazim ve itaate geçmiştir.

Öyleyse:

Müşrik; yaradılanı, ilâha (ulûhiyyete) mahsus özelliklerde yaratana benzeten kişidir.

(Müşrik; ilahlık vasfını, hangi konuda olursa olsun Allah'la beraber başkasına veren kimsedir.)

Şirkin İki Türü

 

Allah'tan yardım ve destek isteyerek, muvaffakiyet vermesini ve doğrudan ayırmamasını dileyerek -ki Allah'ın hidayet ettiğini saptıracak, O'nun (c.c.) saptırdığına hidayet edecek, verdiğini engelleyecek, engellediğine verecek hiçbir güç yoktur-diyoruz ki:

Şirk iki çeşittir:

1 - Biri mâbûd (kendine kulluk / ibadet edilen) Allah'ın zatı isimleri, sıfatları ve filleriyle ilintili şirk.

2 - Diğeri O'na kulluk / ibadet ederken, O'nunla muamele esnasında yapılan şirk.

Bu kişi Allah'ın zâtında da, sıfatlarında da , fiillerinde de hiçbir ortağının bulunmadığına inanmasına rağmen Allah'la muamelesine şirk katar.

 

Birinci tür şirk iki çeşittir;

Birisi: İptal inkar şirki:

Bu en çirkin şirk türüdür. Firavun'un "Âlemlerin Rabbi kim?" (Şuarâ, 23) derken ki şirki bu tür bir şirktir. Yüce Allah O'nun Haman'a şöyle dediğini haber verir:

"Firavun dedi ki: Ey Hâmân! bana yüksek bir kule yap da o sebeplere yollara erişeyim. (Yani) göklerin yollarına (erişeyim) de Musa'nın tanrısına çıkıp bakayım. Çünkü ben onu hakikaten yalancı sanıyorum." (Mü'min, 36-37)

Şirk ve ta'tîl yani iptal birbirini gerektiren, birbirinden ayrılmaz şeylerdir; çünkü her müşrik iptalci, her ta'tîlci müşriktir.

Ancak şirk tatilin inkarın aslına inanmayı zorunlu kılmaz.

Bilakis müşrik:

Yüce Yaradanı ve sıfatlarını kabul eder, ancak o tevhidin hakkını iptal inkar (ta'tîl) eder, ona riayet etmez.