T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
Allah Teala buyurmuştur ki: “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim.”(Maide 3)
İslam[1]: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, ramazan orucunu tutmak ve yoluna güç yetiren için Allah’ın beytini haccetmektir.
Bu, Allah Azze ve Celle’nin bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Evet, Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka bir peygambere gerek duymayacaklardır. Zaten bunun için Allah peygamberini, peygamberlerin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. O'nun helâl kıldığından başka bir helâl yoktur. O'nun haram kıldığından başka haram bir şey yoktur. O'nun getirdiği dinden başka din yoktur. O'nun bildirdiği her şey haktır, yanlışı olmayan doğrudur, yanılması olmayan hakikattir. Nitekim Allah Teâlâ;
Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet olarak tamamlanmıştır.”(En’am 115) buyurmaktadır. Yani verdiği haberlerde doğru, yasak ve emirlerinde adaletlidir. Mü'minlerin dini kemale erdiğine göre; üzerlerindeki nimet de tamama ermiştir. Bunun için Allah Teâlâ:
Bu gün dininizi kemale erdirdim, üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâmı beğendim.” buyurmaktadır. Yani siz de kendiniz için İslâm'ı seçin. Çünkü Allah'ın beğenip hoşlandığı din odur. O dini peygamberlerin en faziletlisi ile gönderdim ve beraberinde de kitapların en şereflisini indirdim.
Allah Teala, İslam’dan din olarak razı olmakla iktifa etmemiş, bilakis İslam’ı yeryüzüne yerleştireceğini vaad etmiştir:
Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.”(Nur 55)
Nitekim Allah Tebarek ve Teala vaad ettiği gibi İslam’ı yerleştirmiştir. Hamd ve minnet O’nadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta Mekke’de tek başına idi. Sonra az bir grupla on sene kadar gizli olarak yalnızca Allah Teala’ya O’na hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadete çağırdı. Onlar gizleniyorlardı ve Medine’ye hicret edinceye kadar kıtal ile emrolunmamışlardı. Medine’ye geldiklerinde Allah onlara kıtali emretti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmezden önce Allah Teâlâ ona Mekke'nin, Hayber ve Bahreyn'in, Arap Yarımadasının diğer yerlerinin ve bütünüyle Yemen ülkesinin fethini nasip etmiştir. Hecer mecûsîlerinden ve Şam yörelerinin bir kısmından cizye alınmış, Rum kralı Hirakl ile Mısır ve İskenderiye hâkimi Mukavkıs, Umman kralları ve Habeş kralı Necâşî ona hediyeler göndermişlerdir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip, Allah Teâlâ onu kendi katındaki şerefler için seçtiği zaman ondan sonra işi halifesi Ebu Bekir es-Sıddîk üstlenmiş, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatı sırasında zayıflayıp dağılanları toplamış, Arap Yarımadasını güçlendirmiş, İslâm ordularını Hâlid b. Velîd radıyallahu anh’ın komutasında İran ülkelerine göndermiş ve onlar İran ülkesinin bir kısmını fethetmişler, ahâlîsinden bir kısmını öldürmüşlerdir. Diğer bir orduyu Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve onunla beraber olan kumandanlar komutasında Şam ülkesine, bir üçüncüsünü Amr b. Âs radıyallahu anhuma komutasında Mısır ülkelerine göndermiştir. Şam'a gönderilen orduya Allah Teâlâ Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifelik günlerinde ahitlerinden dönen Busrâ, Dimaşk, Havran ve civarındaki ülkelerin fethini nasip etmiştir. Allah Teâlâ Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da kendi katındaki şerefler için seçip vefat ettirdiğinde, İslâm'a ve Müslümanlara ihsanda bulunarak Ebu Bekir radıyallahu anh'e kendisi yerine Ömer el-Farûk radıyallahu anh'ı halîfe bırakmasını ilham etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'den sonra işi Ömer radıyallahu anh tam olarak üstlenip yerine getirmiştir. Âlemler güçlü ahlâkı ve mükemmel adaletinde peygamberlerden sonra onun bir benzerini görmemiştir. Onun halifelik günlerinde bütünüyle Şam ülkesi, sonuna varıncaya kadar Mısır diyarı, İran diyarının birçoğu fethedilmiş, Kisrâ'nın satveti kırılarak alçaltılmış ve ülkesinin en uzak yerlerine ric'at ederek kaçmıştır. Kayser hezimete uğratılmış, Şam ülkesinden eli çektirilmiş ve Kostantiniyye'ye sığınmak zorunda kalmıştır. Kisrâ ve Kayser'in malları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Rabbinden alarak vaad ettiği gibi Allah yolunda sarf edilmiştir. Osman radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde İslâm ülkeleri yeryüzünün en uzak doğu ve batılarına kadar uzanmış batı ülkeleri en uzağına varıncaya kadar, Endülüs, Kıbrıs, Kayravan ülkeleri, Atlas Okyanusuna dayanan Septe ülkeleri fethedilmiştir. Doğu yönünden ise Çin ülkesinin derinliklerine kadar fethedilmiş Kisrâ öldürülmüş, hükümranlığı bütünüyle zevale ermiştir. Irak şehirleri, Horasan ve Ahvaz fethedilmiş; Müslümanlar Türklerden birçoğunu öldürmüşlerdir. Allah Teâlâ onların en büyük kralları olan Hakan'ı zelil kılmıştır. Yeryüzünün doğu ve batılarından haraç toplanarak müminlerin emîri Osman b. Affân radıyallahu anh’ın yanına getirilmiştir. Bütün bunlar onun Kur'an'ı okuması ve ümmet-i İslâm'ı Kur'an'ı muhafaza üzerinde toplaması bereketiyledir. Bu sebepledir ki sahih bir hâdiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz Allah Teâlâ yeryüzünü benim için dürdü. Doğularını ve batılarını gördüm. Ümmetimin hükümranlığı ondan benim için düzülenine erişecektir.”[2] İşte biz Allah ve Rasûlü’nün bize vaad ettiği ülkelerde dolanıp durmaktayız. Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir. Allah'tan zatına ve Rasûlüne imanı, bizden hoşnut olacağı şekilde şükrünü yerine getirmeyi dileriz. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjde vermiştir:
Muhakkak bu iş, gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Allah Teâlâ azizin izzeti veya zelilin zilleti ile bu dinini girdirmediği köy, kasaba ve şehir bırakmayacaktır. Öyle bir izzet ki Allah onunla İslâm'ı azız kılacak; öyle bir zillet ki Allah bununla küfrü zelil kılacaktır.”[3]
Ne bir kimsenin, ne bir cemaatin, ne bir devletin ne de bundan büyüğü veya küçüğünün yeryüzünden İslam’ı kaldırmaya veya söndürmeye gücü yetmez. Kim böyle bir şey yapmaya kalkarsa güneş ışığını ağzıyla söndürmeye kalkan gibi olur. Bu nasıl imkansız ise onun yapmak istediği şey de imkansızdır. Hadiseler hakkında düşünenler kolaylıkla görecektir ki; İslam’a tuzak kurmak isteyen oldukça Allah bu dinin yayılmasını artırıyor, fert, cemaat, grup ve milletleri hatta bizzat İslam’a tuzak kuranları dine dahil ediyor. Göklerle yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı nasıl böyle olmasın ki? O şöyle buyurmaktadır:
Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Hâlbuki Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için; Rasûlünü hidâyet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.”(Tevbe 32-33) Evet, yeryüzü halkının arabı ve aceminden bütün dinler üzerine üstün kılacaktır.
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Allah katında hak din İslâm'dır.”(Al-i İmran 19) “Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”(Al-i İmran 85)
Kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuş, iş bitirilmiş, cidal sona ermiştir. Araştırmaya, münakaşaya, dinler arası diyalog veya buna benzer bir şeye gerek yoktur. Allah Teala konuşmuş, noktayı koymuştur. Göklerle yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcı olan Allah konuşmuşsa, bütün mahlûkata sükût etmek ve boyun eğerek teslim olmak düşer. Nitekim Allah Teala katında İslam’dan başka din olmadığını, hiç kimseden İslam dışında bir din kabul etmeyeceğini haber vermiştir. O din ki; peygamberlerin ve rasullerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilene tabi olanların dinidir. Allah Subhanehu ve Teala, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında kendisine ulaşan bütün yolları kapamıştır. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in gönderilmesinden sonra, onun şeriatından başka bir dine tabi olduğu halde Allah Teala ile karşılaşırsa, ondan kabul edilmeyecek ve o hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç?”(Kalem 35)
“Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve: "Ben gerçekten Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?”(Fussilet 33)

 
[1] Bkz.: İbn Kesir; Tefsiru’l-Kurani’l-Azim (1/362, 2/14, 3/312)
[2] Müslim; Kitabu’l-Fiten ve Eşrati’s-Saa.
[3] Silsiletu’l-Ahadisi’s-Sahiha (3)
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=