Kuran ve Sünnet

ibn.i.Arabiye Reddiye

Varlık alemin de Allah tan ve Onun fiillerinden başka bir şey yoktur.Bütün kainat Onun fiilleridir.İbn

Arabiye göre tek varlık vardır.Vacubu-l Vucud şöyle tanımlıyor.Allah ile diğer varlıklar aynı şeydir.

Hakkın varlığı evrendeki diğer varlıklara taşmıştır.Kainatta her şey Hakkın varlığının aynısıdır.İbni Arabi diyor ki Yaratılmışın varlığı yaratıcının varlığının kendisidir.Yaratıcının varlığıda yaratılmışın varlığının kendisidir.Bir başka yerde de şöyle söylüyor.Ama ortada Allah tan başkası yok.sözünü söyleyen bu sözü ile yaratıcıyı yaratılandan ayırmayan Rabb kul v.b arasında fark görmeyen İbn Arabi

et tai İbn Sebin İbnul Farid-Tilimsani-ve benzeri ihtihadçıların sözlerinde sık sık rastlanan ortada Allah

tan başka mevcud yok ancak Allah var yaratılanların varlığı yaratanın varlığı ile aynıdır yaratıcı yaratılandan ibarettir.yaratılan da yaratıcıdan [Kul Rabb tır Rabb ta Kuldur] gibi birleşmeyi ifade eden

anlamları kast ederse mülhiddir/sapıktır/Tevbeye davet olunması gerekir.Tevbe ederse ne ala yoksa

öldürülür.Bk Mecmüul-Fetava[2/112/295/490/]

 

Bu sapık görüşün temsilçileri[Beyazıd [Ebu Yezid]el Bistami[ölm.262.h]Hallacı Mansur[ölm.309]Gazali

[ölm.505]İbnul Farid[ölm 632][İbnu Arabi]ölm 632]İbn Sebi.ölm 669][Mevlana[ölm 672]Sadreddin

Konevi[ölm 673][Tilimsani.ölm 690][Ve Yunus Emre gibi mutasavvıflardır.Onların VAHDETİ VUCUDA

işaret eden sözleri pek çoktur bir kaç örnek.

BEYAZID BİSTAMİ[Sübhani ma a.zame şani[anlamı/ben kemdimi tesbih ederim şanım ne yücedir.

1-Leyse fi cübbeti sivallah[anlamı yani cübbemin içinde Allah tan başkası yok

2-Bir adam Ebu Yezid el Bistami ye gelir ve evinin kapısını çalar.Bunun üzerine Ebu Yezid el Bistami

O na evde Allah tan başkası yok der.[Allah beni bir kere karşısına alıp dediki[Ey Beyezıd Halk Beni

görmek istiyor.Bende dedimki[Öyleyse beni vahdaniyetinle süsle benliğini giydir ahadiyyete erdir.

Halk Senin sıfatını görünce Seni gördük desinler.O zaman Sen sen olursun ben ise orada bulunmam.

3-Bir gün insanlara sabah namazını kıldırdıktan sonra onlara dönmüş ve şöyle demiştir.Muhakkak ki

ben yalnızca ben Allah ım.Benden başka ilah yoktur.O halde bana kulluk ibadet edin.Bu söz üzerine

insanlar onu terk etmişler ve deli miskin demişlerdir.Ebu Yezid in insanlara söylediği bu söz açıkça küfürdür.Çümkü tıpkı bu sözüyle Allah cc Musa a s hitap ederek şöye buyurmuştur.Muhakka ki  ben

yalnızca ben Allah ım.Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.[Taha 14]

HALLAC-I MANSUR[Sonrada gizlenmiş olarak ortaya çıkıp [Yiney ve içen süretinde zahir olan görünen]

İnsanlar Allah a çeşitli şekillerde inandılar[Bense onların inandıklarının hepsine inendım]

[Benimle senin aranda bir benlik var sıkışmış zorluyor beni][Hakkın için kaldır şu benliğimi kaldır aradan][Aşık olanda aşık olunan da benim][Biz bir bedene girmiş[hulul etmiş]iki ruhuz][Sen beni

gördüğün zaman Onu görmüşsündür][Sen leyla isen bende leylayım][Seninle kendimden ğeçtim][

Öyleki seni kendim sandım][Ruhun ve Ruhum bir birine karıştı][Tıpkı şarabın içkinin saf suya karıştığı gibi][Sana bir şey dokunduğunda bana dokunmuştur][Sen her durumda ben olduğun zaman][

Seni sırrımda buldum dilim sana hitap etti][Ariflerin namazının küfür olduğu gerçeğine tanık olur][

Deliller[el Hatip el Bağdadi Tarıhu Bağdat [8 115.121.129][en Nakşibendiye s.73.76][

İBNUL FARİD

1Makamda kıldığım namazlar Onadır][Ve şahit oluyorum ki O da bana namaz kılıyor.][Her ikimiz de namaz kılan ibadet eden ve secde ederiz][Her bir secde de birleşme hakikatine][Bana namaz kılan benden başkası değildir][Ben Oyum O ben][O Çağrıldığında cevap veren benim][Çağrılan ben olduğumda cevap veren O][İbnul Farid Nazmus Sülük adı kasidesi][Hazihi Hiyes Süfiyye s.24.33]

evet gelelim esas konumuza arkadaşlar.][

İBN ARABİ VE SÖZLERİ VE BENZERLERİNİN KÜFRÜ.

1-Çünkü ben senden başkası değilim

2-Allah bana hamd eder ben Ona hamd ederim

3-O bana ibadet eder ben Ona ibadet ederim

4-Koca hanımıyla çinsel ilişkide bulunduğu zaman ancak[Hakla cinsel ilişkide bulunmuş olur.

Deliller İbn Arabi Fusüsul Hikem ve el Fatühatül  Mevkiye adlı kitapları .Hazihi Hiyes Süfiyye s 34 47 .es süfiyye s 24]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İbn Arabi’ye göre  Cibril (a.s.) Hz Peygamber (s.a.v.)’in hayal gücünün bir mahsülü olarak ortaya koyduğu bir varlıktır. İstediği kadar Cibril (a.s.) ile konuştuğunu zannetsin, aslında o kendi kendine konuşmaktan ve kendi kendini dinlemekt en başka hiçbir şey yapmamakt adır. 7

(7) İbn Arabi Fusus s. 66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ibn Arabi’nin amacı ne pahasına olursa olsun Vahdet-i Vücud öğretisini İslam toplumunda sinsice yayabilmektir O, İslam toplumunda yaşadığının ve dolayısıyla İslam inancına  açıkca ters düşen görüşler ortaya koymanın doğurabileceği sakıncaların bilincindedir. Bu bakımdan görüşlerine İslami bir veche vermeye özen göstermiş ve hatta “Fususu’l-Hikem” adlı eserini kendisine, rüyasında bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından verildiğini iddia etme cüretini göstermekten bile çekinmez.8 Yine bazı eserlerin de kendiliğinden hiçbir şey yazmadığını, yazdığı her harfin kendisine Allah tarafından yazdırıldığını söylemekten de geri kalmaz.9

( İbni Arabi Fusus, s. 47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İbn Arabi Futuhat  III. 372

 

İbn Arabi Firavunun Mümin olarak öldüğünü][Cehennem ateşinin cehennemlikler için bir korku bir sakınca ve bir azap olmadığını aksine onlar için bir tad bir lezzet ve bir sevk unsuru olduğunu][ velayet [Velilik]mertebesinin nübüvvet ve risaletten daha üstün olduğunu][Allah ın mükemmellik

ifade eden olgunluk sıfatları yanında eksiklik kusur ve ayıp içeren yerilmiş sıfatlarla nitelendirelebileceği][Alemin ezeli olduğunu][kıdem i alem pek çok sapık fikrin sahibidir.Bu fikirleri

bu kitaplarında zikretmiştir.Fusuhul Hikem ve el Fütühatül Mekkiye adlı eserlerinde belirtmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve İmam Zehebi Fusuhül Hikem adlı kitabı hakkında şöyle der][El Fusuhul Hikem derlediği en Kötü kitaptır][Eğer onda küfür yoksa dünyada küfür yokdur demiştir][

Şafi Fukahasının büyüklerinden Ebu İshak İbrahim b Ömer el Ceberi .ölm 687]Fusus kitabının yazarı olan İbn Arabiyle bir araya geldiğim zaman şöyle demiştir.Onu Allah ın idirdiği her kitabı ve gönderdiği her Peygamberi yalanlayan Pis bir ihtiyar olarak gördüm.][

Alimlerin sultanı lakaplı büyük fıkıh alimi Ebu Muhammed İzzuddin b Abdüsselam [ölm.660]

Kahirede kendisine İbn Arabi sorulduğu zaman şöyle demiştir]O kötülük Piri yalancımı yalancı hayırdan uzak biridir alemin kadim ezeli olduğunu söylüyor ve zinayı haram saymıyor.

Ve yine meşhur Şafi alim Ebu Züra Ahmed b el Hafız Iraki.ölm.826]İbn Arabi ve eserleri hakkında şunları söylemektedir.Fusüs adlı meşhur kitabının şüphe götürmeyecek ölçüde açık ve seçik küfrü içerdiği hususunda hiç bir kuşku yoktur.Yine bunun gibi el Fütühatul Mekkiye de ğerçekten onun elinden çıkmış ve ölümüne kadar onda ısrarlı olmuşsa hiç Şüphesiz [O bir kafir olup ebediyyen cehennemde kalacaktır.

 

Ve ben artık dayanamıyacağım ve şunlarıda yazmak zorundayım.

1-Peygamberlik makamı öyle bir berzahtır ki Rasülün az üstünde Velinin az altında]

2-Allah bütün iyi sıfatlarla muttasıf niteli olduğu gibi kötü eksik sıfatlarla da muttasıftır [Hastalanan]

[dövülen][Musibetlere maruz kalan][eksiklik ve noksanlıklarla vasıflanan bizzat Kendisidir][

 

Bu sözlerin hepsi Kitap ve sünnet ve aklın gösterdiği kanıtlara aykırıdır Allah ın ilim ve hikmet lutfettiği kimse bunu anlar ve son olarak İbn Arabiye yazılan reddiyeleri zikretmek isretim

1-İbn teymiye-Risaletun fir reddi ala İbn Arabi fi Da va İmani Firavn Risaletün fir Reddi ala Fusühu Hikem Fetava içinde 2/121-133 ayrıca 11/239-285.Hakikatü Meshebil İttihadiyyin ev Vahdetil Vücüd

Fetava içinde 2/134-285Er Reddül Akvam ala ma fii Füsusil Hikem Fetava içinde /2/362/451]

 

2-Abdullatif b Abdullah es Suüdi [ölm 736 h]Fetavas-Suüdi

3-Sa duddin Mes ud b Ömer Taftazani ölm 793 h] Vahdeti Vucud risalesi]

4-Takıyyuddin el Fasi ölm 832 h] Tahzirun Nebihi ve Gabi minel-İftitani bi İbn Arabi el Ikdus Semin fi

Tarihil Beledi-l Emin /2 160-199 Bu bölüm Ali Hasen Abdülhamid tarafından Cüzün fihi Akidetü İbn Arabi ve Hayatuh adıyla ayrı bir risale olarak yayınlanmıştır.

5-Burhaneddin el Bukai ölm h885] Tenbihul Gabi ila Tekfiri İbn Arabi Abdurrahman el Vekil tahrikiyle basılmıştır 1372 h]

6-Bedran b Ahmed el Halili Neticetüt Tevfik vel Avn fir Reddi alel Kailine bi sıhhati İmani Fravn]

7-es Seyyid Arif Şerhus Seyyid Arif ala Risaleti İbnil Kemal fi Tenzihi İbn Arabi Buradaki İbnul Kemal

meşhur Osmalı alimi İbn Kemal paşadır Hicri 940 yılında vefat etmiştir bk İbnul İmad Şereratüz Zeheb

8/238-239]

8-Sa dullah veya Saduddin b İsa b Emir HAN ÖLM 945 Fetva Sad efendi fil Füsus]

9-Molla Aliyyul kari ölm 1014 h Vahdeti Vucud risalesi]

10-Dr Musa b Süleyman ed Düveyş Resail ve Fetava fi  Zemmi İbn Arabis Sufi ]ve şunlara bakabilirsiniz ek olarak][Zehebi siyer/23/48-49]

11-Tarihul İslam[19/204-206

12-Mizanül İtidal /3/659-660]

13-İbn Kesir el Bidaye ve Nihaye/13/167]

14İbn Hacer lisanül Mizan /5/311/315/

15-İbn tagriberdi en Nucumuz Zahire/6/339/]

16-İbnul İmad Şezeratüz Zeheb/5/190

17-Dr Salahuddin el Müncid ed Darrüs Semin fi menakıbiş Şeyh Muhyiddin]

18-el Fütühatül Mekkiye /4 141]

19Cemiur Resail s 156-162]

20Şerhul Akidetil Esfananiyye /90/162]

21El Alnabi 172

22Molla Aliyyul Kari Şerhul Fıkhıl Ekber /s 34]

23-el Akidetüt Tahavviyye ve şerhi İbn Ebill İzz el Hanefi s 424]