Kuran ve Sünnet

İman

İMAN
İslamın en temel, olmazsa olmaz diyebileceğimiz mevzularından birini teşkil eden iman ve esasin bu gün, insanların en çok ihtilaf ettikleri konularından birisidir.

Misal:' Kerremiyye mezhebine göre İman'ın bir rüknü vardır oda: dil ile ikrardır. Bazılarına göre ise, İman'ın rüknü iki dir: kalp ile tasdik, dil ile ikrar dır. Kelamcılar ve Hanefi fukahası bu görüştedirlar.

Bu ihtilaflar, İman'ın anlatılmadığından veya anlaşılmadığıdan değil, imtihan dan kaynaklanmakladır. Çünkü iman, imtihana mebnidir. 

İnsanlar, "iman ettik"demekle, hiç imtihan edilmeden, hemen bırakıdavctileceklerini mi sanıyorlar? Halbuki biz, kendilerinden öncekilerini de denemiştik, deneneceklerdir ki Allah, doğru soyliyenleride bilecek, yalan söyliyenleride."ankebut 1

"emnu"kelimesi, kur'amn çeşitli yerlerinde korkunun zıttı güven, tekzibin zıttı Tasdik anlamlarında verilmiştir.

Korku = güven:

"fakat korkmuşsanız,yaya veya binekli olarak, Allah 'ın bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi namaz kılın" 'bakara 239

" onlara rızık verip, korkudan emin kılan Rablerine ibadet etsinler.'kureyş 4

Yalanlama= Tasdik:

"deki: özür beyan etmeyin, zira size asla inanmıyorum"tevbe 94

Ayetteki iman etmiyeceğiz sözü, sizin beyan etmekte olduğunuz, özrünüzün doğruluğunu tasdik etmiyeceğiz yani, sizi yalanlıyoruz, anlamındadır.
" dedilerki; "ey babacığımız, bizler yarış yapmak için gitmiş, yusufuda eşyalarımızın başına bırakmıştık; onu kurt yemiş bizler ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmıyacaksın.'yusuf 7.
Burada "emnu" kelimesi,yalanlamanın zıttı tasdik manasında dır.

tastik etme;doğrulama=zıttı=yalanlama;inkar


"Allah a iman ettim "sözünün delalet ettiği ıstilahi mana. Allah'ın varlığını zatında, Rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette İsbat ettiği .gibi.İsim ve sıfatlarını uluhiyeti hakkında, korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri. tasdik ettim ve doğruladım demektir.

Tasdikin gerçekleşmesi için Üç merhalenin gerçekleşmesi gerekir.


TASTİK=KALP+ DİL+ CEVARİH. 
(itikad) (İkrar) (Amel)

Üçü de, birbirinin mütelazımıdır. Yani, birbirini gerektiren, herhangi birinin olmaması halinde, tasdiki iptal eder.

Kalp ile tasdik,

"Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla İman ettik diyenlerin, yalana kulak verenlerle, sana gelmeyip başka bir kavmi dinliyenlerin, küfür hususunda yarış etmeleri seni üzmeyin.Maide, 41
İmanda, kalp ile tasdik olmadan dil ile ikrarı, bu ayet geçersiz kılmıştır.
Dil ile tastık,

"Bedeviler iman ettik" demektedirler. (ey Muhammed)deki: siz iman etmediniz fakat, müsliman olduk deyin. çünkü iman henüz kalplerinize girmedi."hucurat 14

Bu ayette, dil ile ikrar ve azalar ile amel olmasına rağmen, kalp ile tasdikin bulunmamasından dolayı iman, geçersiz olmuştur.

Ccvarih ile tasdik,

"....senin üzerinde bulunduğun kıbleyi, sirf peygambere uyanla, ökçesi üzerinde dönenleri bilelim diye, önceden yöneldiğiniz (kabeyi) kıble yaptık. Gerçi (kıblenin değişmesi) Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına ağır gelecektir. Fakat Allah' imanlarınızı (önceki namazlarınızı) zayi edecek değildir."bakara 143

Buradaki iman kelimesini namaz yani, eylem amel olarak ifade edilimiştir. Yani iman, amelden bir cüz'dür.

İman'ın en özlü tarifi, Ebu Hureyre den gelen şu hadistir:
"iman, yetmiş üç şubedir. En üstünü " La İlahe illallah " en ednası yoldaki, insanlara eziyet veren taşı kaldırmaktır. "buhari,müslüm

İman, yetmiş üç şubedir,
------------------—————————————
lailaheillallah
++++++İnsan, iman
++++++şubelerindeki her cüz'den
++++++imtihana tabi tutulur.
++++++
++++++
++++++yoldan eziyet veren taşı kaldırmak.