T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  => İman
  => Peygamberlere imanın hakikati
  => Ahiret Gününe İman
  => Kadere İman
  => Kitaplara İman
  => Meleklere İman
  => Allah a İman
  => İman ve İslam-ın Fazileti
  => İmandan Çıkaran 10 Maddenin Şerhi
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
İman

İMAN
İslamın en temel, olmazsa olmaz diyebileceğimiz mevzularından birini teşkil eden iman ve esasin bu gün, insanların en çok ihtilaf ettikleri konularından birisidir.

Misal:' Kerremiyye mezhebine göre İman'ın bir rüknü vardır oda: dil ile ikrardır. Bazılarına göre ise, İman'ın rüknü iki dir: kalp ile tasdik, dil ile ikrar dır. Kelamcılar ve Hanefi fukahası bu görüştedirlar.

Bu ihtilaflar, İman'ın anlatılmadığından veya anlaşılmadığıdan değil, imtihan dan kaynaklanmakladır. Çünkü iman, imtihana mebnidir. 

İnsanlar, "iman ettik"demekle, hiç imtihan edilmeden, hemen bırakıdavctileceklerini mi sanıyorlar? Halbuki biz, kendilerinden öncekilerini de denemiştik, deneneceklerdir ki Allah, doğru soyliyenleride bilecek, yalan söyliyenleride."ankebut 1

"emnu"kelimesi, kur'amn çeşitli yerlerinde korkunun zıttı güven, tekzibin zıttı Tasdik anlamlarında verilmiştir.

Korku = güven:

"fakat korkmuşsanız,yaya veya binekli olarak, Allah 'ın bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi namaz kılın" 'bakara 239

" onlara rızık verip, korkudan emin kılan Rablerine ibadet etsinler.'kureyş 4

Yalanlama= Tasdik:

"deki: özür beyan etmeyin, zira size asla inanmıyorum"tevbe 94

Ayetteki iman etmiyeceğiz sözü, sizin beyan etmekte olduğunuz, özrünüzün doğruluğunu tasdik etmiyeceğiz yani, sizi yalanlıyoruz, anlamındadır.
" dedilerki; "ey babacığımız, bizler yarış yapmak için gitmiş, yusufuda eşyalarımızın başına bırakmıştık; onu kurt yemiş bizler ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmıyacaksın.'yusuf 7.
Burada "emnu" kelimesi,yalanlamanın zıttı tasdik manasında dır.

tastik etme;doğrulama=zıttı=yalanlama;inkar


"Allah a iman ettim "sözünün delalet ettiği ıstilahi mana. Allah'ın varlığını zatında, Rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette İsbat ettiği .gibi.İsim ve sıfatlarını uluhiyeti hakkında, korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri. tasdik ettim ve doğruladım demektir.

Tasdikin gerçekleşmesi için Üç merhalenin gerçekleşmesi gerekir.


TASTİK=KALP+ DİL+ CEVARİH. 
(itikad) (İkrar) (Amel)

Üçü de, birbirinin mütelazımıdır. Yani, birbirini gerektiren, herhangi birinin olmaması halinde, tasdiki iptal eder.

Kalp ile tasdik,

"Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla İman ettik diyenlerin, yalana kulak verenlerle, sana gelmeyip başka bir kavmi dinliyenlerin, küfür hususunda yarış etmeleri seni üzmeyin.Maide, 41
İmanda, kalp ile tasdik olmadan dil ile ikrarı, bu ayet geçersiz kılmıştır.
Dil ile tastık,

"Bedeviler iman ettik" demektedirler. (ey Muhammed)deki: siz iman etmediniz fakat, müsliman olduk deyin. çünkü iman henüz kalplerinize girmedi."hucurat 14

Bu ayette, dil ile ikrar ve azalar ile amel olmasına rağmen, kalp ile tasdikin bulunmamasından dolayı iman, geçersiz olmuştur.

Ccvarih ile tasdik,

"....senin üzerinde bulunduğun kıbleyi, sirf peygambere uyanla, ökçesi üzerinde dönenleri bilelim diye, önceden yöneldiğiniz (kabeyi) kıble yaptık. Gerçi (kıblenin değişmesi) Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına ağır gelecektir. Fakat Allah' imanlarınızı (önceki namazlarınızı) zayi edecek değildir."bakara 143

Buradaki iman kelimesini namaz yani, eylem amel olarak ifade edilimiştir. Yani iman, amelden bir cüz'dür.

İman'ın en özlü tarifi, Ebu Hureyre den gelen şu hadistir:
"iman, yetmiş üç şubedir. En üstünü " La İlahe illallah " en ednası yoldaki, insanlara eziyet veren taşı kaldırmaktır. "buhari,müslüm

İman, yetmiş üç şubedir,
------------------—————————————
lailaheillallah
++++++İnsan, iman
++++++şubelerindeki her cüz'den
++++++imtihana tabi tutulur.
++++++
++++++
++++++yoldan eziyet veren taşı kaldırmak.

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=