Kuran ve Sünnet

Meleklere İman

Meleklere İman 

Meleklerin varlığına ve onların, Allah'ın emrine kayıtsız şartsız boyun eğdiklerini kabul etmek imanın gereğidir.

Allah azze ve celle melekleri nurdan yaratmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Melekler nurdan yaratılmıştır" (Müslim)

Melekler daima Allah'a ibadet ederler ve O'nun emirlerini yerine getirirler. Bu konuda Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmezler. Ne emir olunurlarsa onu yaparlar) (66/et-Tahrim/6) (Gece ve gündüz bıkıp usanmadan aralıksız Allah'ı tesbih ederler) (21/el-Enbiya/20)

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez) (74/el-Müddessir/31) Bununla birlikte bazı meleklerin isimleri ve görevleri zikredilmiştir. Meleklerin en büyüğü ve en meşhurları şüphesiz ki peygamberlere vahyi iletmekle görevli olan Cebrail aleyhisselam'dır. Mikâil yağmurun yağmasıyla, İsrâfil sûra üfürmekle, Meleku'l Mevt (ölüm meleği) de ruhları almakla görevlidir. Ve daha bir çok melek ve görevi hakkında sahih hadisler vardır.

Müslüman kimse melekler ve görevleri hakkında tafsili bir bilgiye sahip olmasa dahi onların Allah'ın emriyle hareket eden ve sürekli Allah'ı zikreden nurdan yaratılmış kullar olduklarını genel olarak bilmelidir ve buna iman etmelidir.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Onlar(melekler), ikrama mazhar olmuş kullardır. Sözleri ile O'nun(Allah'ın) önüne geçmezler. Onlar, O'nun emri gereğince iş görürler) (21/el-Enbiya/26-27)