Kuran ve Sünnet

Kitaplara İman

Kitaplara İman

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Allah'a, Rasulü'ne, Rasulü'ne indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam anlamıyla sapıtmıştır) (4/en-Nisa/136)

Allah azze ve celle'nin kitaplarına iman; onların Allah katından indirildiğini, Allah Teâlâ'nın bu kitaplarla konuştuğunu, bunlardan bazısının vahiy taşıyıcı meleğin aracılığı olmadan peygamber tarafından perde arkasından işitildiğini ve bazısının da vahiy taşıyıcı melek tarafından peygambere iletildiğini, bir kısmını da Allah azze ve celle'nin bizzat eliyle yazdığını kesin bir şekilde tasdik etmeyi gerektirir.

Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder) (42/eş-Şûrâ/51) Bu ayette vahyin geliş şekillerinden bahsedilmiştir. Bir başka ayette ise şöyle buyurur: (Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık) (7/el-A'râf/145) Ve şöyle buyurur: (Ve Allah, Musa ile gerçekten konuştu) (4/en-Nisa/164)

Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur ile İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam'a verilen sahifeler Allah Teâlâ'nın, insanlığın hidayeti için indirdiği kitaplardandır. Şüphesiz Kur'an bunların en büyüğü ve sonuncusudur. Öncekilerin hükmünü ortadan kaldırmıştır.

Kur'an-ı Kerim harfleri ve manasıyla Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kıyamet'e kadar Allah azze ve celle'nin korumasındadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik ve onu yine biz koruyacağız) (15/el-Hicr/9) Bir harfini dahi değiştirmeye bugüne kadar kimsenin gücü yetmemiştir ve Kıyamet'e kadar da yetmeyecektir.

Kur'an'a sımsıkı sarılmak; onu ezberlemek ve okumak, ayetlerini anlamak ve hükümlerine tabi olmak kitaplara imanın bir parçasıdır. Allah'ın ayetleri hakkında ilimsizce konuşmak ve onları batıl tevillerle, heva ve heveslere uygun şekilde anlamlandırmak ise Allah'a iftiradır. Böyle yapanlara itibar etmemek de Kur'an'a imanın gereklerindendir.