T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  => Kendisinden Tevbe Edilmesi İçin Şirk’in Haram ve Kötü Oluşunun Bilinmesi Şarttır
  => Muvahhit Olarak Allah’a İman Etmede Tağut’u Reddetmek (İnkar Etmek) Şarttır.
  => Kişi Müslüman Olmak İçin Hüküm Açısından Allah’ı Birlemek (Hükmü Sadece O’na Ait Kılmak) Zorundadır
  => Söz İtikadın Bir Delilidir
  => Şehadetin Geçerli Olmasında Gereklerine Dair İlim ve Amel İle Yakin Sahibi Olmak Şarttır
  => Can ve Mal Emniyetinde Allah Dışında İbadet Edilen Şeylerin Reddedilmesi Şarttır.
  => Kelime-i Tevhit, Söyleyen Kişiyi, Kendisinin Şirkten De Fiilen Uzaklaşması Şartıyla Korur
  => Hükmi İslâm
  => Tevhidin Özü Allah’a Dair Bilgi (Marifet)tir
  => Şirk İçindeyken Allah’a İbadet Ediyor Olmak İmkansızdır
  => İbadetin Şartları
  => Şefaatin Şartı Tevhittir
  => Kişinin İslâm’ının Geçerli Olmasında Tevhit Şarttır
  => İslâm’ın Kabul Edilmesinde Hükümlerinin Yaşanması Esastır
  => Hanif, Şirki Kasten ve Bilerek Terkedendir
  => Kurtuluşun Sağlanmasında Tevhidin Söz ve Amel İle Gerçekleştirilmesi Şarttır
  => Ahkamın, Allah’tan Başkasından Kabul Edilmesi, Uluhiyet ve Rububiyette Şirktir
  => Tastik ve Boyun Eğme (İtaat) İmanın Rükünleridir
  => Hükümleri Allah’tan Kabul Etmemek İhtilafsız Küfürdür
  => İman ve İslam’ın Birbirini Gerektirmesi
  => Şirkten Kaçınmak ve Ahkama Sarılmak ‘Lailahe İllallah’ın Hakkıdır
  => Kim Şeriata Tabi Olmanın Terk Edilmesini Uygun (Caiz) Görürse Kafir Olur
  => Lailahe İllallah Hukuku (Onun Hakkı)
  => İmanın Gerçekleşmesinin Şartları
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Şehadetin Geçerli Olmasında Gereklerine Dair İlim ve Amel İle Yakin Sahibi Olmak Şarttır

Şehadetin Geçerli Olmasında Gereklerine Dair İlim ve Amel İle Yakin Sahibi Olmak Şarttır

 

Feth’ul-Mecid yazarı şehadetin manasını şerhederken diyor ki:

“Kim Allah’tan başka ibadete layık ilahın olmadığına şehadet ederse” yani bu, kim onun manasını bilerek ifade edip batın ve zahir olarak gerekleriyle amel ederse demektir.

Esasen şehadeteynde (kelimei şehadet) ilim, yakin ve gerekleriyle amel etmek hususları bulunmalıdır. Nitekim ayette:

“Bil ki Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur” (Muhammed 47/19) deniliyor.

“Bilerek hakka şahitlik edenler hariç.” (Zuhruf 43/86)

Bunun manasını bilmeden, şirkten beri olarak ihlas ile söylemek ve işlemek gibi gerekeleriyle amel ve yakin olmadan, bunu söylemek -ki bu amel kalp ve lisanın sözü, kalp ve organların amelidir- icmaen faydasızdır.

Kurtubi el-Mufhim ala Sahih’il-Müslim’de diyor ki:

"Şehadeteyni sırf  telaffuz etmek yeterli değildir. Aksine kalbî bir yakin gereklidir, bölümü."

Bu başlık gulatı mürcie mezhebinin fasit oluşuna delalet etmektedir. Onlar diyorlar ki:

İman hususunda şehadeteyni telaffuz etmek onu duymuş (vakıf olmuş) kimseler için yeterlidir, işte bu babın hadisleri böylesi bir düşüncenin fasit olduğunu ortaya koyuyor. Dahası bu şeriatta fasit olduğu bilinen bir mezheptir. Çünkü bu mantık nifakın cevazı ve münafıkların sahih iman sahibi oldukları hükmünü vermenin kabulünü gerektirir. Bu ise kesinlikle batıldır.

Bu hadiste şuna da bir delalet vardır:

O da “kim şahitlik ederse” sözüdür. Şüphesiz şehadet ilim, yakin, ihlas ve sıdktan kaynaklanmadıkça doğru değildir (geçersizdir).

el-Vezir Eb’ul-Muzaffer, el-İfsah’ta diyor ki:

(La ilahe illallah şehadeti) sözü şahidin Allah’tan başka ibadete layık ilahın olmadığını bilmesini gerektiriyor. Nitekim ayette:

“Bil ki ondan başka ibadete layık ilah yoktur” denmektedir. Allah’ın (c.c) “illa” edatından sonraki isminin harekesi ötredir. Çünkü uluhiyet sırf O'nun için gereklidir. O'nun dışında hiç kimse ilahlığa müstehak değildir. Bu konunun özeti şudur:

Muhakkak ki bu kelimenin, tağutu reddetmek ile Allah'a iman etmeyi kapsamakta olduğunu bilmen gerekir. Sen, uluhiyeti önce nefyedip sonra da Allah için kabul ettiğinde böylece tağutu inkâr etmiş ve Allah'a iman edenlerden olmuş olursun. (Tevhid V (Feth'ul-Mecid Tercümesi) 60-65.)

İbni Receb diyor ki:

İlah kendisinden sakınmak, saygı duymak, sevmek ve korkudan dolayı kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir. Kim uluhiyetin özelliklerinden olan böylesi hususlarda bir yaratılmışı Allah'a ortak ederse bu, La ilahe illallah sözündeki ihlasında bir noksanlık yaptığı anlamına gelecektir. Artık bu pisliklerden kendisinde ne kadar bulunursa onda söz konusu yaratılmışa o kadar kulluk var demektir. (İbni Receb, Kelimet'ul-İhlas, 33-34)

Bikai şöyle demiştir:

"La ilahe illallah" yani: Büyük Melik'ten başka gerçek bir mabudun varlığını kesin bir inkârla reddederim. Şüphesiz bu ilim, kıyamet ürküntüsünden koruyan en büyük hatırlatmadır. Ne var ki bu ancak fayda verdiğinde ilim olur. Bu ise sadece hakkı kabul edip gerekleriyle beraber olursa fayda verir. Yok böyle değilse bu, sırf cehalet olur demektir. Ve "La ilahe illallah", sadece olumlu ve olumsuz nelere delalet ettiğini bilen kişiye, bu kişi buna inanır, kabul eder ve onunla amel ederse fayda verir. Fakat bunu bilgisizce ve inanmadan, amel etmeyerek söylerse ulemanın sözlerinde de geçtiği gibi bu, sırf cehalettir ve bu durum seksiz şüphesiz onun aleyhinde bir hüccettir. (Feth'ul-Mecid Şerh'u Kitab'ıt-Tevhid, 35-39)

Teysir'ül-Aziz'il-Hamiyd'in sahibi diyor ki:

"Kim Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederse" yani kim bu kelimeleri, manasını bilerek batın ve zahir olarak gerekleriyle amel ederek telaffuz ederse demektir. Nitekim:

"Bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur." (Muhammed 47/19)

 "Ancak bilerek hak dine inanıp ona şahitlik edenler müstesnadır." (Zuhruf 43/86) ayetleri de buna işaret ediyor.

Fakat manasını bilmeden ve gerekleri ile amel etmeden bunu ifade etmenin faydasız olacağında icma vardır. Hadiste buna delalet edecek şeyler vardır. O da:

"kim şehadet ederse" (Zuhruf 43/86) dir.

Çünkü kişi bilmediği şeye nasıl şehadet etsin? Kaldı ki mücerred olarak bir şeyden bahsetmeye, ona dair şehadet etmek denilmez. (Teysir'ül-Aziz'il-Hamiyd Şerh'u Kitab'ıt-Tuhi, 53)

İşte Kitap ve sünnetin bu delilleri, ümmetin selef ve imamlarının anlayışı çerçevesinde kesin olarak şunu gösteriyor:

Şüphesiz ki şehadet etmek, ancak ve ancak ilimle beraber ifade etmek ve üzerinde olunan duruma dair bilgiyi tastik etmekle olur. Yoksa ilimsiz ifade (telaffuz) kesinlikle şehadet diye isimlendirilemez.

Nebi'nin (s.a.v):

"İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum" sözü yakinen gösteriyor ki, can ve malın ismeti ve İslâm ile hükmedilmesi için kelime-i şehadetin ne anlama geldiğini bilmek şarttır. Ta ki herhangi biri bu hadisten ismetin sırf telaffuz ve ilme ön şartlı (telaffuza dayalı) olduğunu, bunun gerekleriyle amel etmenin gerekmediği zannına kapılmasın.

Üçüncü rivayet şöyledir:

"Kim La ilahe illallah der ve Allah dışında ibadet edilen her şeyi reddederse mal ve canı haram olur. Hesabı ise Allah'a kalmıştır."

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=