Kuran ve Sünnet

Şirk ve Çeşitleri Derleme

ŞİRK
ve
ÇEŞİTLERİ
D  e   r   l    e   m   e

--------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur . Salâtü Selâm, enbiyaların sonuncusu Resûlullah'ın, Ehlinin, Sahabesin in ve de kıyamete kadar, onları dost edinenler in üzerine olsun...
Tevhidin şirkle olan savaşı, Nûh Aleyhisse lâm'ın kavmini, putlardan sakındırıp sadece Allah'a ibadete davet ettiği günden beri devam etmektedi r.
Nûh Aleyhisse lam'dan sonra da Resüller geldi ve gönderildikleri toplumları yalnız Allah'a ibadet etmeye, tapınageldikleri şeylerin ibâdete layık olmadıklarını onlara anlattılar. Bu hak batıl mücadelesi, Muhammed Sallallah u Aleyhi Vesellem gelinceye kadar da böylece devam etti. Allah Resûlü Sallallah u Aleyhi Vesellem kendisine nübüvvet verilmede n önce de çevresinde “sâdıkû'lemîn/ doğru ve güvenilir” olarak bilinmesi ne rağmen onları; tevhide, yalnız Allah'a kul olmaya davet ettiğinde, “yalancılık ve sihirbazlıkla” suçlandı.
İşte bu, toplumlarını şirkten arındırarak tevhid inancına çağıran her peygamber in karşılaştığı bir durumdur. Bu mücadele her zaman varolmuştur.
Tevhid inancının varlığı ve de yokluğunun sözkonusu olduğu tehlikeli bir düzlem olması hasebiyle şirk ve çeşitleri hakkında kardeşlerimizi biraz daha aydınlatmayı hedef edinerek risâlemizi sunuyor ve Allah'tan başarı diliyoruz .
“Allah, kendisine ortak koşanlari bağışlamaz. Bundan öte dilediğine, dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz büyük bir iftira da bulunmuştur” (Nisâ, 48).
“Şüphesiz, kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun gideceği yer Cehennemd ir. Zalimlere orada bir yardımcı da yoktur” (Mâide, 72).
İnsanın, Allah azze ve celle'ye karşı açıkça isyanı olduğu için şirk, en büyük bir suçtur. Bu hal üzere ölen kimse ebediyen Cehennemd e kalacaktır. (Allah korusun).
“Şüphesiz kitap ehli ve müşriklerden Kafir olanlar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalacakla rdır. Onlar insanların en kötüleridirler” (Beyyine, 6).
Öyleyse şirk nedir?
Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimseme ktir. Küfür nasıl imanın zıttı ise, şirk te tamamen Tevhidin zıttıdır.