Kuran ve Sünnet

ALTINCI DERS

ALTINCI DERS

 

26. O kendisine (karşıt) zıtlar bulunmaktan ve dekler olmasından pek yücedir.

27. O’nun emrinin vuku bulmasını geri çevirecek ve hükmüne engel olacak hiç kimse yoktur. O’nun emrine üstün gelecek yoktur.

 

ŞERH

 

Allahu Teâla’nın emrinde, hükmünde, yaratmasında ve mülkünde O’na karşı koyabilecek bir karşıtı, isimlerinde ve sıfatlarında da O’na benzer ve denk olacak birisi yoktur.

“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (eş-Şura: 42/11)

“Bildiğiniz halde Allah’a denk (ortak) koşmayın.” (el-Bakara: 2/22)

Allahu Teâla varettiği bir şeyi isteyip işlediğinde, bütün insanlar O’nun elinde olan bir faydayı  elde etmek isteseler veya istediği bir zararı gidermek isteseler, buna asla güçleri yetmez. Nitekim Allahu Teâla -Celle Celalühü-, Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“Allah, insanlara rahmetten her ney’i açarsa artık onu tutan olmaz, her neyi de tutarsa, O’ndan sonra onu salıveren olmaz. O daima galiptir, hikmet sahibidir.” (Fâtır: 35/2)

“O’nun işi, bir şeyin olmasını dilediğinde ona “ol” demesidir. O da oluverir.” (Yâsin: 36/82)

Allah bir hüküm verdiğinde O’nun hükmü mutlaka olur ve devam eder:

“Allah hükmeder. O’nun hükmünü iptal edecek kimse de yoktur.” (er-Ra’d: 13/41)

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o zararı kaldıracak yine O’ndan başkası yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, (bu da, yine Allah’tandır) Zaten O, her şeye kaadirdir.” (el-En’am: 6/17)

 

Özet

 

Allahu Teâla; zıddı, dengi ve benzeri olmaktan münezzehtir. Bir şeyin de olmasını dilerse, hiç kimse onu erteleyemez. Ve O’nun emrine kimse galib gelemez.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. Allah’ın zıddı ve dengi olmaması ne demektir?

2. Allah’ın hükmünü ve kazasını tehir edebilecek olan var mıdır?