T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  => Akideye taalluk eden konular
  => GENÇLER İÇİN AKAİD DERSLERİ
  => Önsöz.
  => İmam Tahavî’nin Hayatı
  => BİRİNCİ DERS
  => İKİNCİ DERS
  => ÜÇÜNCÜ DERS
  => DÖRDÜNCÜ DERS
  => BEŞİNCİ DERS
  => ALTINCI DERS
  => YEDİNCİ DERS
  => SEKİZİNCİ DERS
  => DOKUZUNCU DERS
  => ONUNCU DERS
  => ONBİRİNCİ DERS
  => ONİKİNCİ DERS
  => ONÜÇÜNCÜ DERS
  => ONDÖRDÜNCÜ DERS
  => ONBEŞİNCİ DERS
  => ONALTINCI DERS
  => ONYEDİNCİ DERS
  => ONSEKİZİNCİ DERS
  => ONDOKUZUNCU DERS
  => YİRMİNCİ DERS
  => YİRMİBİRİNCİ DERS
  => YİRMİİKİNCİ DERS
  => YİRMİÜÇÜNCÜ DERS
  => YİRMİDÖRDÜNCÜ DERS
  => YİRMİBEŞİNCİ DERS
  => YİRMİALTINCI DERS
  => YİRMİYEDİNCİ DERS
  => YİRMİSEKİZİNCİ DERS
  => YİRMİDOKUZUNCU DERS
  => OTUZUNCU DERS
  => OTUZBİRİNCİ DERS
  => OTUZİKİNCİ DERS
  => LÜGATÇE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
YİRMİBİRİNCİ DERS

YİRMİBİRİNCİ DERS

 

66. İman, Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, hayır ve şerriyle, tatlısı ve acısıyla kadere ve (hepsinin) Allah’tan geldiğine iman etmektir.

 

ŞERH

 

İman, Allah’ın zâtına sıfatlarına, fiillerine, isimlerine, kendisine kulluk edilmeye yegane hak sahibi olduğuna, amellerin yaratılmasının hepsinin O’na ait olduğuna, Meleklere ve onların sıfatlarına icmalî ve tafsilî olarak iman; indirmiş olduğu Kitaplara iman ile gönderdiği Rasûllerin bildiğimiz ve bilmediğimiz tümüne iman etmektir. Rasûllerin ilki Nuh Aleyhisselâm, sonuncusu da Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem-’dir. Onların hepsinin Risaletlerine ve tebliğ ettiklerine tam olarak iman ederiz.

İman, onların hidayetlerinin en olgun ve en güzel yol olduğuna inanmaktır. Ahiret’e, yeniden dirilişe, Hesab’a, Cennet ve Cehennem’e inanmak da imandandır. Kaderin Allah’tan olduğuna, hayrın ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna; kazaya, acısına, tatlısına ve Allah’ın iradesine inanmak da imandandır. Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“De ki, herşey Allah katındandır.” (en-Nisa: 4/78)

Bu usûlün hepsini şu âyet-i kerime içermektedir:

“Fakat iyilik, Allah’a, Ahiret gününe, Meleklere, Kitaplara ve Peygamberlere iman...dır.” (Bakara: 2/177)

“Biz herşeyi bir kader ile yaratık.” (el-Kamer: 54/49)

“Kim Allah’ı, Meleklerini, Kitaplarını, Peygamberlerini ve Ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz apaçık bir şekilde sapıklığa düşmüş olur.” (en-Nisa: 4/136)

İmanın erkan ve usûllerinden birisini yitiren, imanın aslını yitirmiştir. Bu kimseden iman kalkar. Bunun yerine kendisine kâfir adı verilir.

 

67. Biz bunların hepsine iman eder ve hiçbir Peygamberle diğerlerinin arasını ayıramayız. Onların getirdiklerinin hepsini tasdik eder, doğrularız.

 

ŞERH

 

Biz de Peygamberlerin hepsine, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin iman ediyoruz. Onların getirdiği bütün haberlere de iman ediyoruz.

Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyurur:

“Biz O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırdetmeyiz.” (el-Bakara: 2/285)

“Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz ancak (Allah’a) teslim olmuş müslümanlardanız.”  (el-Bakara: 2/136)

 

Özet

 

İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, âhiret’e, hayrı ve şerriyle Kadere imandır ve bunların da hepsi Allah’tandır.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. İmanın rükünleri nelerdir?

2. Kadere iman nedir?

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=