Kuran ve Sünnet

YİRMİBİRİNCİ DERS

YİRMİBİRİNCİ DERS

 

66. İman, Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, hayır ve şerriyle, tatlısı ve acısıyla kadere ve (hepsinin) Allah’tan geldiğine iman etmektir.

 

ŞERH

 

İman, Allah’ın zâtına sıfatlarına, fiillerine, isimlerine, kendisine kulluk edilmeye yegane hak sahibi olduğuna, amellerin yaratılmasının hepsinin O’na ait olduğuna, Meleklere ve onların sıfatlarına icmalî ve tafsilî olarak iman; indirmiş olduğu Kitaplara iman ile gönderdiği Rasûllerin bildiğimiz ve bilmediğimiz tümüne iman etmektir. Rasûllerin ilki Nuh Aleyhisselâm, sonuncusu da Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem-’dir. Onların hepsinin Risaletlerine ve tebliğ ettiklerine tam olarak iman ederiz.

İman, onların hidayetlerinin en olgun ve en güzel yol olduğuna inanmaktır. Ahiret’e, yeniden dirilişe, Hesab’a, Cennet ve Cehennem’e inanmak da imandandır. Kaderin Allah’tan olduğuna, hayrın ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna; kazaya, acısına, tatlısına ve Allah’ın iradesine inanmak da imandandır. Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“De ki, herşey Allah katındandır.” (en-Nisa: 4/78)

Bu usûlün hepsini şu âyet-i kerime içermektedir:

“Fakat iyilik, Allah’a, Ahiret gününe, Meleklere, Kitaplara ve Peygamberlere iman...dır.” (Bakara: 2/177)

“Biz herşeyi bir kader ile yaratık.” (el-Kamer: 54/49)

“Kim Allah’ı, Meleklerini, Kitaplarını, Peygamberlerini ve Ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz apaçık bir şekilde sapıklığa düşmüş olur.” (en-Nisa: 4/136)

İmanın erkan ve usûllerinden birisini yitiren, imanın aslını yitirmiştir. Bu kimseden iman kalkar. Bunun yerine kendisine kâfir adı verilir.

 

67. Biz bunların hepsine iman eder ve hiçbir Peygamberle diğerlerinin arasını ayıramayız. Onların getirdiklerinin hepsini tasdik eder, doğrularız.

 

ŞERH

 

Biz de Peygamberlerin hepsine, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin iman ediyoruz. Onların getirdiği bütün haberlere de iman ediyoruz.

Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyurur:

“Biz O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırdetmeyiz.” (el-Bakara: 2/285)

“Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz ancak (Allah’a) teslim olmuş müslümanlardanız.”  (el-Bakara: 2/136)

 

Özet

 

İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, âhiret’e, hayrı ve şerriyle Kadere imandır ve bunların da hepsi Allah’tandır.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. İmanın rükünleri nelerdir?

2. Kadere iman nedir?