Kuran ve Sünnet

YİRMİNCİ DERS

YİRMİNCİ DERS

 

63. Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem- ’den bize sahih rivayetle gelen Şeriat ve beyan (açıklamalar)’ın hepsi haktır.

64. İman birdir. İman ehli, imanın esası bakımından eşittirler. Onlar arasındaki farklılık Allah’tan korkmaları, takvalı oluşları, hevâlarına aykırı davranıp doğru olana uymalarından ötürüdür.

65. Mü’minlerin hepsi Allah’ın velî kulları (evliyau’r-rahman)dır. Allah katında en üstünleri, onların Allah’a en çok itaat edenleri Kur’an’a en çok uyanlarıdır.

 

ŞERH

 

Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem-’den Şeriat ve din meseleleri ile ilgili olarak sahih yollarla gelen  açıklamaların hepsi haktır. Bu isterse mütevatir bir yolla, veya âhad olarak bize gelmiş olsun, değeri birdir. Bu, hak ehlinin mezhebidir. Hadiste Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem- kendisine yalan hadis nisbet eden herkesi Allah’a rezil etmiş, Cehennem’de yerini hazırlamasını bildirmiştir.

Bu sözümüz, Tahavî’nin daha önce imanın tanımını zikrettiği esasa göredir. Doğrusu, insanlar imanın aslında derece derecedirler. Yoksa, şöyle diyebilirdik: “Bizim de imanımız Rasûlullah’ın imanı gibidir.” Veya “bizim de imanımız Meleklerin imanı gibidir” diyebilirdik. Bu ise apaçık bâtıl olan bir sözdür. Ameller imana dahildir. Velev ki insanlar bunda birbirlerinden farklı olsalar bile. Hatta tasdikte bile insanlar birbirleriyle aynı düzeyde değillerdir. Bizim tasdikimiz ile Cibril Aleyhisselam’ın tasdiki bir değildir. İnsanlar arasında da böyledir. Takva nedeni ile birbirlerinden ayrılırlar. Nitekim Allahu Teâla Kitab’ında; “Allah katında sizin en üstün olanınız, Allah’tan en çok korkanınızdır” (el-Hucurat: 49/13) buyurmaktadır. Ayrıca insanlar, hevalarına uymamaları ve Allah’ın sevdiği bir ameli işleme nedeniyle de birbirlerinden ayrılırlar.

Mü’minlerin hepsi Allah’ın velîleridir. Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Allah’ın velî kulları için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman edenler ve Allah’tan takva ile sakınanlardır.” (Yunus:10/ 62-63)

İnsanlar imanlarındaki farklılıklarına göre, velâyet derecelerinde de birbirlerinden farklıdırlar. Onların Allah katında en üstünleri, Allah’a ve Rasûl’üne en çok itaat edip, Kitab ve Sünnet’e en çok uyandır. Yoksa onların en hayırlıları, herhangi bir mezhebe en iyi uyan kimse değildir.

 

Özet

 

Rasulullah’tan ne gelmişse, o haktır. Ehl-i iman, imanda aynı derecede değil, farklı farklıdırlar. Mü’minler Allah’ın velîleridir. Bunların da, takvalarına göre dereceleri farklıdır. Kim daha takvalıysa o Allah’a daha yakındır.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. İnsanlar imanın aslında eşit midirler?

2. Evliyau’r-Rahman kimlerdir?