Kuran ve Sünnet

ONBEŞİNCİ DERS

ONBEŞİNCİ DERS

 

49. Arş ve Kürsî haktır.

50. Allah’ın Arş’a da, yarattığı diğer şeylere de ihtiyacı  yoktur.

51. Allah, herşeyi kuşatandır ve herşeyin üstündedir. Yarattıklarını ise böyle bir kuşatıcılıktan aciz bırakmıştır.

 

ŞERH

 

Allah’ın “Arş”ı haktır. Bunda şüphe yoktur. Allahu Teâla Arş’ı birçok ayette zikretmiştir:

O, Arş’ın sahibidir; çok yücedir!” (el-Burûc: 85/15)

Arş, Allah’ın yarattığı şeylerin en büyüğüdür. Arş, Cennet-i Firdevs’in tavanıdır. Arş’ı Azim Melekler taşır. Bu ve benzeri haberler, Allah Rasûlü tarafından rivayet edilmiştir. Allah Rasûlünden gelen haberlerde Arş’ın ayaklarından söz edilir. Bu haberler, Arş’ın “milk” (sahip olma) anlamında olduğu yönündeki yorumları iptal etmektedir.

Kürsî de haktır. O iki ayak yeridir. Onu Allah’tan gayri kimse ilmiyle kuşatamaz. Allah Kürsî’nin alanını tüm göklere ve yere yaymıştır.

“O’nun Kürsî’si gökleri ve yeri içine almıştır.” (el-Bakara: 2/255)

Bu ayet-i kerime, Kürsî’nin ilim olduğu te’vilini iptal etmektedir.

Allah Arş’tan da, Kürsî’den de müstağnidir. Bunlara ihtiyacı yoktur. Allah, Arş’a ihtiyacı olduğu için istiva etmedi. Aksine, çok yüce bir hikmet için bunu böyle dilemiştir. Allah Arş’a da, başka şeye de muhtaç olmaktan münezzehtir. Allah’ın izzeti ve ulûhiyeti Arş ve Kürsî’den çok yücedir. Arş da, Kürsî de Allah’ın kudreti ve hükmü ile taşınmaktadır.

Allahu Teâla, yaratmış olduklarını ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Arş’ın fevkinde Allah’tan başka kimse yoktur. Allah tüm yarattıklarını kuşatıcı bir ilim, güç ve galebe ile ihata etmiştir. Allah’ın yarattıklarından hiç birisi bunu kuşatamaz:

“Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir; fakat onlar, bilgileriyle O’nu kuşatamazlar.” (Taha: 20/110)

 

Özet

 

Arş ve Kürsi haktır. Allah’ın onlara ihtiyacı yoktur. Allah’ın ilmi herşeyi kuşatmıştır. Kimse O’nun ilmini kuşatamaz.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. Allahu Teâla neye istiva etmiştir?

2. Arş ve Kürsi hakkında ne biliyorsunuz?