Kuran ve Sünnet

YİRMİYEDİNCİ DERS

YİRMİYEDİNCİ DERS

 

89. Yaşayanların dua ve sadakalarından ölüler için yararlar vardır.

90. Allah dualara karşılık verip ihtiyaçları giderir.

91. O her şeye mâliktir. Fakat hiçbir şey O’na mâlik olamaz. Göz açıp kırpacak bir an dahi Allah’a muhtaç olmamak düşünülemez. Kim göz kırpacak kadar bir süre bile Allah’a ihtiyacı olmadığını düşünse, küfre sapar ve helak olanlardan olur.

92. Allah’ın razı olduğu gibi, gazab ettiği de olur. Ancak Allah’ın rızası ve gazabı, kulların gazap etmesine veya razı olmasına benzemez.

 

ŞERH

 

Ölü, yaşayanların duasından yararlanır. Hadiste, salih evladın duasının kabul edileceği haber verilmiştir.[1] Ölü yaşayan kimsenin çocuğu olsun veya başkası olsun, duadan yararlanır. Allah duaları kabul eder. Allahu Teâla, Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim.” (Ğâfir: 40/60)

Allah, bütün mülklerin sahibidir. Evrende O’nun izni olmadan hiçbir kul, hiçbir tasarrufta bulunamaz. Allah’tan müstağni olmanın imkânı yoktur. Her mahlûk Allah’a muhtaçtır:

“Ey insanlar! Hepiniz Allah’a muhtaçsınız; herşeyden müstağni ve daima hamd edilmeye layık olan da işte O, Allah’tır.” (Fatir: 35/15)

Kim bir an bile olsa Allah’tan müstağni olabileceğini düşünürse, o anda kâfirlerden olur.

Allahu Teâla haramlar işlendikçe gazaba gelir, razı olduğu ve emrettiği şeyler yapılınca da razı olur. Rıza ve gazab Allah’ın sıfatlarındandır.

“Allah ona gazab etmiştir.” (en-Nisa: 4/93)

“Allah mü’minlerden razı oldu.” (el-Feth: 48/18)

Bu her iki sıfat da Allahu Teâla’ya lâyık olan anlamdadır. Keyfiyeti’ni bilmek ve teşbihi’ne yeltenmek mümkün değildir. O’nun rızası ve gazabı hiçbir biçimde insanların rızasına ve gazabına benzemez:

“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur!” (eş-Şura: 26/11)

 

Özet

 

Yaşayanların dua ve sadakalarından ölüler için faydalar vardır. Allah; dualara icabet edendir. Allah, yerdeki ve göklerdeki mülkün sahibidir. Hiçbir mahluk için O’na muhtaç olmaması sözkonusu olamaz. Gazab ve rıza, Allah’ın, Zâtına mahsus sıfatlarıdır. Ehl-i Sünnet, buna inanır.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. Ölü dirinin sadaka ve duasından faydalanır mı?

2. Allah’a ihtiyacı olmadığını zannedenin hükmü nedir?

3. Kızmak ve razı olmak, Allah’ın sabit olan sıfatlarından mıdır?


 

[1] Müslim, Kitab’ul Vasiyye, Babu mâ Yelhaku’l-insane mine’s-Sevabi ba’de Vefâtihi, (1631); Ebû Davud, 2880