Kuran ve Sünnet

YEDİNCİ DERS

YEDİNCİ DERS

 

28. Bunların hepine böylece iman ettik ve hepsinin O’nun katından olduğuna kesin olarak inandık.

29. Ve muhakkak Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem- O’nun seçilmiş kuludur. Seçkin peygamberidir, kendisinden razı olunmuş Rasûlüdür.

 

ŞERH

 

Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem-, O’nun en meşhur güzel isimlerindendir. Bu da O’nda bulunan çok güzel ahlakın ifadesidir

O, Abdullahoğlu, Abdulmuttalib b. Haşimoğlu Muhammed’dir. Kureyş’in soy olarak en mu’tedil ve seçkin kesimindendir.

Kulluk, insan için makamların en şereflisidir.

“Kulunu gece İsra’ya götüren (Allah) ne kadar yüce ve münezzehtir.” (el-İsra: 17/1)

“Eğer siz kulumuza indirdiğimizde bir şek içindeyseniz...” (el-Bakara: 2/23)

“Şu bir gerçek ki, Allah’ın kulu (olan Muhammed) O’na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi.”  (el-Cin: 72/19)

Allahu Teâla, O’nu kullarının en seçkinleri arasından; fazlı, dilemesi ile Nebi olarak seçip göndermiştir. O seçilmiş, övülmüş ve Allah’ın sevdiği, O’na yakın bir Nebi’dir. O, Allah’ın kendi Risâleti için seçtiği son elçidir. O’na kitaplarının en yücesini ve en azametlisini indirmiştir.

 

30. O peygamberlerin sonuncusu, muttakilerin önderi, Rasûllerin efendisi ve âlemlerin Rabb’inin habîbidir.

31. O’ndan sonraki, Nebîlik iddialarının hepsi aşırı derecede sapıklıktır, hevaya uymaktır.

 

ŞERH

 

Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem- Peygamberlerin sonuncusudur. Allahu Teâla Kitab’ında şöyle der:

“Muhammed adamlarınızdan herhangi birinin babası değil, fakat Allah’ın Rasûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur.” (el-Ahzab: 33/40)

O, insanlar içinde Allah’tan en çok korkan ve en güzel biçimde takva üzere olandır. Kendisi şöyle söylerdi:

“Sizin Allah’tan en çok korkanınız ve O’nun sınırlarını en iyi bileniniz benim.[1]

“Sizin en takvalınız ve Allah’ın sınırlarını en iyi bileniniz benim.”[2]

“Bu övünç değil, ben Ademoğullarının efendisiyim.”[3]

O gerçekten insanların en şereflisi ve alemlerin Rabb’inin Habîbidir.

Allah, O’nu insanlar arasından süzüp seçmiş ve kendisine yakın kılmıştır. O’nun için Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem-  şöyle der:

“Allah, İbrahim’i dost edindiği gibi beni de dost edindi.”[4]

Allah Rasûlünden sonra yapılacak tüm Peygamberlik iddiaları sapıklık, şaşkınlık, heva ve batıldır. O’ndan başka kim kendisi veya başkası için Nebîlik iddiasında bulunursa, kafirdir. Onu doğrulayan da kâfirdir. Daha doğrusu bundan şüphe eden de kâfirdir. Mü’min, O’ndan sonra Nebi’nin gelmeyeceğine iman eder. O’ndan sonra bazı yalancılar bunu iddia edebilirler. Hatta bazı harikulade şeyler de sergileyebilirler. Kendilerinin ardından giden kimseler de olabilir. Fakat en kısa zamanda gerçek çehresini herkes tanır ve topluma rezil olur. Tıpkı bundan önce Nübüvvet iddiasında bulunanların yalanlarının ortaya çıktığı gibi.

 

32. O, -Sallallahu Aleyhi Vesellem-, bütün insanlara ve cinlere Hak ile, hidayet ile, aydınlık ile gönderilmiş bir Nebî’dir.

 

ŞERH

 

Rasûlullah -Sallallahu Aleyhi Vesellem-, Rasûllerin en yücelerindendir. O’nun mesajı hem insanlara, hem de cinleredir. O’ndan önceki Peygamberlerin mesajları sadece kavimlerine yönelik idi. Ama O, hem cinlere, hem de insanlara Rasûl olarak gönderildi. Allahu Teâla’nın da buyurduğu gibi;

“Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik…” (el-Enbiya: 21/107)

Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem- şöyle buyurmuştur:

“Benden önce gönderilen Nebiler sadece kendi kavimlerine gönderilirlerdi. Ben ise tüm insanlara gönderildim.”[5]

Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“Müşrikler hoş görmeseler bile, dinini bütün dinlere üstün kılmak için, Rasûlünü hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.” (es-Saff: 61/9)

Allah O’nu, aydınlık ve doğru yol ile, Hak yola davet etmek için gönderdi. Allahu Teâla Kitab’ında şöyle buyuruyor:

“Size Allah’tan hakiki bir nûr ve apaçık bir Kitab gelmiştir.” (Maide: 5/15)

Kur’an doğru yola götüren ışıktır. O hem nur, hem de gönüllere şifadır.

 

Özet

 

Muhammed -Sallallahu Aleyhi Vesellem- Nebi’mizdir. O, Allah’ın seçilmiş kuludur. Hem cinlere, hem de insanlara hidayet ve hak din ile gönderilmiş Allah elçisidir. Nebi’lerin sonuncusudur; ondan sonra Nebi de yoktur. Ehl-i Sünnet’in özet akîdesi budur. Bunu inkâr edip yeni bir Nebî bekleyen, icma ile kâfir olur.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1– Rasûlullah -Sallallahu Aleyhi Vesellem- bütün cin ve insanlara mı, yoksa sadece kavmine mi Nebi olarak gönderilmişti?

2- Rasûlullah’tan sonra Nebi’lik iddia edenin hükmü nedir?

3– Rasûlullah’ın şemâilinden neler biliyorsunuz?


 

[1] Buhari, Kitabu’n-Nikâh, Babu’t-Terğibi fi’n-Nikâh, 9/104, (5063) Enes b. Malik rivayet etti.

[2] Buhari, Kitabu’l-İman, 13/70 (20)- Aişe -Radiyallahu Anha- Hadisi

[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/2; et-Tirmizî, Kitabu’z-Zühd, Babu’ş-Şefaati. (3618) İbn Mace, Kitabu’z-Zühd, Babu Zikri’ş-Şefaati, (4307), Ebu Said el-Hudrî Hadisi

[4] Müslim, Kitabu’l-Mesacid, Babu’n-Nehy-i an Binai’l-Mesacid-i Ale’l-Kubur, 1/377 (H. 532)

[5] Buhari, Kitabu’t-Teyemmüm, Babu’t-Teyemmüm, 1/435 (335)  Müslim, Kitabu’l-Mesacid ve Mevadiu’s-Salat, 1/370 (521); Cabir b. Abdillah Hadisi.