Kuran ve Sünnet

KARI KOCANIN SORUMLULUKLARI VE BİRBİRİ ÜZERİNDEKİ

KARI  KOCANIN  SORUMLULUKLARI VE BİRBİRİ  ÜZERİNDEKİ

 

  HAKLARI

 

      Allah-u teala : { ...Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerin-deki hakları bir derece daha fazladır. Allah azizdir, hakimdir. }  BAKARA : 228

 

{ … İbni Ömer r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurduki : Dikkat ediniz hepiniz idarecidir ve hepiniz elinin altındakilerden sorumludur. İnsanlar üzere seçilmiş olan en büyük imam bir idarecidir ve idaresi altında bulu-nanlardan sorumludur. Erkek kendi ev halkı üzerinde idarecidir o da ev halkından sorumludur. Kadın da kocasının ev halkı ve çocukları üzerinde bir idarecidir ve o da onlardan sorumludur. İnsanın hizmetçisi de efen-disinin malı üzerinde bir idarecidir ve o da malların korunmasından mesuldür. Dikkat edin hepiniz idarecisiniz, hepiniz idare ettiğinizden mesulsünüz. }

 

Buhari (7138-Ter:6987) Müslim (1829(20) Ebu Avane (7031-7032) Ebu Davud (2928) Tirmizi (1705) İbni Hibban (4489) Ebu Yağla (5831) Beyhaki (6/287) Begavi (2469) Ahmed (2/111)

 

ERKEĞİN  KADIN  ÜZERİNDEKİ  HAKKI

 

{  Allah, insanları  birbirinden  üstün  kıldığı sebeple ve – erkekler – malla-rından – kadınların ihtiyaçlarına harcayıp - infak ettiklerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde idarecidirler.... }  NİSA : 34 buyuruyor.

 

ERKEK , KADININ  YA  CENNETİ  YA  DA  ATEŞİDİR

 

{ … Abdullah b. Mıhsan halasından şöyle dediğini tahdis etti : Rasulullah s.a.v’in yanına girdim, Rasulullah bazı ihtiyaçlar için kalktı ve o ihtiyaçları yerine getirdi. Sonra Rasulullah s.a.v bana : Sen koca sahibi bir kimse misin ? buyurdu. Ben : Evet dedim. Rasulullah : Ona nasıl – davranmakta – sın ? buyurdu. Ben : Aciz olup yerine getiremediğim işler hariç onun isteklerini yerine getirmekten imtina etmiyorum dedim. Rasulullah s.a.v : Ondan nerede olduğuna iyi bak ! Çünkü kocan senin ya cennetin yahut da ateşindir, buyurdu. }

İbni Ebi Şeybe : 7 / 47 – Ahmed : 4 / 341 - Nesei : 76 - İşretün nisa - Albani S:285-Zifaf

 

KADIN  KOCASINDAN  İZİNSİZ  NAFİLE  OROÇ  TUTAMAZ

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v kocalarının izni olmadan kadınların – nafile - oruç tutmalarını yasaldadı. }

 

İbni Mace (1762) Ebu Davud (2459) İbni Hibban (956-Mevarid) Hakim (1594) Ahmed (11759) Albani (7/64-65-İrva)

(….Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Şayet  ben  bir  insanın  başka bir insana secde etmesini emre-decek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. )


                                                                  
TİRMİZİ : 2.C.1168.N – AHMED : 6 /  76

 

( ….. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki : " Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emret-seydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve eğer bir erkek karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağa ve siyah bir dağdan kırmızı bir dağa taş taşımayı emretseydi, uygun olan, kadının bu emri, yerine, getir-mesidir.)
                  
HADİSİN ALTI ÇİZİLİ OLAN KISMI ZAYIFTIR   ……           İBNİ MACE : 5.C.1852.N

    
(…. Abdullah İbnu Ebi Evfa radıyallahu anh anlatıyor: " Muaz r.a Şam'dan dönünce Resulullah aleyhissalatu vesselam'a secde etmişti. Aleyhissalatu vesselam hayretle : "Ey Muaz ! Bu da ne?" dedi. O açıkladı: "Şam'a gitmiştim, onların reislerine ve patriklerine secde ettiklerine rastladım. İçimden, aynı şeyi size yapmak arzusu geçti." Aleyhissalatu vesselam, bunun üzerine: "Bunu yapmayın ! Zira, şayet ben, bir kimseye, Allah'tan başkasına secde etmeyi emretseydim, kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed'in nefsi elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki, bir kadın, kocasının hakkını eda etmedikçe Rabbinin hakkını da eda edemez. Kadın (deve sırtındaki) semere binmiş iken kocası nefsini talep edecek olsa, kadın bu isteğe mani olamaz. )

                                                                                                                                         İBNİ MACE : 5.C.1853.N

                                                                                                                                         İBNİ HİBBAN :    1390.N

                                                                                                                                         TABERANİ.K. :     20/ 52

                                                                                                                                         EL – İRVA        :      7/ 57

( … Ümmü Seleme  r.a anlatıyor : " Resulullah  s.a.v buyurdular ki : Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer. )

                                                                    

                                      BU HADİS ZAYIF’TIR …. TİRMİZİ : 2.1170.N – İBNİ MACE : 5.C.1854.N

( Ebu  Hüreyre r.a  anlatıyor : " Resulullah  s.a.v buyurdular ki : " Nefsim   elinde  olan Zât-ı Zülcelâl'e  yemin  ederim ki, bir erkek hanımını  yatağa  davet  ettiğinde  kadın  imtina  edip  gelmezse, kocası  ondan râzı oluncaya kadar semada olan melekler ona ğadab ederler.'' )

 

    Bir başka rivâyette şöyle denmiştir :" Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler  sabaha  kadar - bir rivayette yatağa gelinceye kadar - kadına lânet okur-lar.''

Bir  başka  rivâyette ise : " Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lânet ederler" denmiştir. )

                                                                                                                                                                                   Buhari, Nikâh 85, Bed'ü'l-Halk 6                                                                                                                                                                                  
                                                                 Müslim, Nikâh 120 -   122 (1436

                                                                                                  Ebu  Dâvud :  Nikâh :    41, 2141

 

( … Muaz İbni Cebel r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dünya’da her-hangi bir kadın kocasına eziyet verdiğinde, o koca için cennette bulunan hurisi şöyle çağrıda bulunur :

- Ey kadın ! Allah seni öldürsün, ona eziyet etme. O senin yanında misa-firdir. Nerede ise yakında senden ayrılıp bize gelecektir. )

                                                                                                   TİRMİZİ – İBNİ MACE

 

( …. Ebu Hüreyre r.a anlatıyor : " Allah resulü s.a.v’e sorulduki : Ey Allah'ın Resulü ! hangi kadın daha hayırlıdır ? . Resulullah s.a.v :

Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve malın-da, kocasının  hoşuna  gitmeyen  şeyle  ona muhalefet etmeyen kadın !  diye

cevap verdi. )

                                                                                                  Nesâi, Nikâh 14.6,68


( …… Ebu Sa'id r.a  anlatıyor :" Safvân İbnu Muattâl (radıyallahu anh)'ın  hanımı,  yanında Safvân da bulunduğu bir anda Resulullah s.a.v’e gelerek:   " Ey Allah'ın Resulü, namaz  kıldığım  zaman  kocam  beni  dövüyor, oruç tuttuğum zaman da orucumu bozduruyor,güneş doğuncaya kadar  da  sabah namazı kıl-mıyor! '' dedi. Resulullah s.a.v hanımının bu söyledikleri hakkında Safvân'a sordu. Safvân :

" EyAllah'ın Resülü"Namaz  kıldığım zaman dövüyor '' sözüne gelince, o zaman (bir rekatte uzun) iki süre okuyor. Halbuki ben bunu yasakladım '' dedi.   Resulullah kadına :" İnsanlara tek surenin okunması yeterlidir '' buyurdu. Safvân devam etti : " Oruç tuttuğum zaman bozduruyor '' sözüne gelince, "Hanı-mım oruç tutup  duruyor.  Ben gencim,  hiç sabredemiyorum." dedi.Allah resulü s.a.v : " Bir kadın kocasının izni olmadan (nafile) oruç tutamaz '' buyur-dular. Safvân devamla :" Güneş  doğuncaya  kadar  sabah  namazı  kılmadığım  sözüne  gelince,biz gece çalışan bir âileyiz, bunu  herkes biliyor. (Sabaha yakın yatınca)  güneş doğuncaya  kadar uyanamıyoruz '' diye açıklama yaptı.Allah resulü s.a.v : “ Ey Safvân, uyanınca namazını kıl “ buyurdular. )


                                                           MİŞKATU’L MESABİH : 3269.N – EBU DAVUD : 3.C.2459.N   

 

( ….  Ebu  Hureyre  r.a  dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bir  kadın  beş vakit namazını kılar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse istediği kapıdan cennete girer. )

                                                                                             TABERANİ. EVSAT : 2.169

                                                                                                                                  AHMED         : 1.191.1664.N

                                                                                                             ADABU’Z ZİFAF        : 95.S

( …. Aişe r.a şöyle buyurdular : Genç bir kız Allah’ın resulüne  geldi ve :

- Ey Allah’ın resulü ! ben gördüğün gibi genç bir kızım.Çok kimseler tarafından istenmekteyim,fakat evlenmekten kaçınıyorum. Acaba kadının boynunda kocanın hakkı nedir ? Resulullah s.a.v buyurdular ki :

- Eğer kocanın tepesinden ayağına kadar bütün bedeni iltihap ve irinler içinde kalsa, hanımı da o iltihap ve irinleri diliyle silse ve yalasa, yine de ona karşı şükrünü – yani onun hakkını – eda etmiş olamaz. Genç kız :

- O halde ben evlenmeyeyim mi ? dedi. Allah resulü s.a.v :

- Evet, evlen. Zira evlenmek,evlenmemekten daha hayırlıdır. Buyurdular. )

 

 İbni ebi Şeybe Musannef : 17118.n

Hakim : sahih bir senedle Ebu Hureyre’den

 

( …. İbni Abbas r.a dan. Dedi ki : Haysem kabilesinden bir kadın Allah resulü s.a.v’in yanına gelip dedi ki :

- Ben kocası olmayan bir kadınım.Evlenmek istiyorum.Acaba eşinin boynunda kocasının hakkı nedir ?. Allah resulü s.a.v buyurdular ki :

- Kocanın eşinin üzerindeki haklarından birisi ; kocası onun nefsini istediği zaman, o devenin sırtında olsa dahi kocasının isteğine cevap vermesidir. Kocanın eşinin üzerindeki haklarından birisi de ; kocanın izni olmaksızın onun evinden herhangi bir şeyi başkasına vermemesidir. Eğer kocanın izni alınmadan onun evinden başkasına bir şey verirse günahı onun boynuna, ecir ise kocaya yazılır. Kocanın haklarından birisi de ; kocanın izni olmak-sızın eşinin nafile oruc tutmamasıdır.Eğer kocanın izni olmadan nafile oruc tutarsa boşu boşuna acıkmış ve susamış olur. Ve kendisinden de o oruc kabul edilmez. Ve birde kadın kocasının izni olmadan evinden dışarıya çıkarsa, geriye dönünceye ve tevbe edinceye kadar melekler ona lanet okurlar. )

                                                                                   BEYHAKİ : İBNİ ÖMER R.A DAN

                                                                         

KADININ  KOCASI  ÜZERİNDEKİ  HAKKI

 

( …. Hakim  İbnu  Mu'âviye  babası Mu'âviye  r.a dan anlatıyor : Dedim ki :" Ey Allah'ın Resülü! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir ? ''   Resulullah  s.a.v buyurdular ki : " Kendin  yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terk etmemen." )

 EBU DAVUD : 3.C.2142.2143.2144. N

 

( … Süleyman b.Amr b.el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Resulullah s.a.v ile veda haccında beraber olduğunu bana tahdis etti ve dedi ki: Resulullah s.a.v veda haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulunduktan sonra insanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra buyurdular ki :

” Kadınlara karşı hayırlı olmanızı  tavsiye ederim. Çünkü onlar  size  ema-nettirler.Kadınlardan bundan başkasına malik değilsinizdir.Ancak kadın-lar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz.Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kim-selere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin verme-meleridir. Dikkat edin ! onların sizin üzerinizdeki hakları ise ; onların giyim ve kuşamında, yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davran-manızdır “ )

İBNİ  MACE .5.C.1851.N - TİRMİZİ . 2. C . 1172. N - AHMED   :   5  /   72 -  73

 

(…Cabir İbn Abdullah r.a dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : ”…Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz. Çünkü sizler onları Allah’ın emanı ile aldı-nız ve ferçlerini Allah’ın kelimesiyle helal kıldınız …. )

 

MÜSLİM  : 4 . C.1218 .N - EBU DAVUD.2.C.1905.N - İBNİ MACE  :8.C.3074.N

 

( … Muaviye b. Hayda el-Kuşeyri r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e geldim ve : “ kadınlarımız  hakkında  bize  neyi emredersin “ diye sordum. Resulullah s.a.v :

“ Sizler yediğiniz şeylerden onlarada yediriniz, giydiğiniz şeylerden onla-rada giydiriniz. Kadınlarınızı dövmeyiniz, onlara - Allah senin yüzünü çir-kinleştirsin - diye beddua etmeyiniz. Ve kendi evinizin içi müstesna, onlara küsüp terk etmeyiniz “ diye buyurdu. )

                                                                                                              

EBU DAVUD.3.C.2142-2144.N - İBNİ  MACE  : 5 . C . 1850 .  N - AHMED  MÜSNED  : 5 / 3 -  5

 

( …İbn Abbas r.a’dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır. )

                                                                                         

HAKİM   :  4 . 73 - TAHAVİ : 3 . 211.N

 

( … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İstediğin şekilde doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin.İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın.Onun kırılması ise boşanmasıdır ” )

 

MÜSLİM.4.C.1468.N - BEĞAVİ.MES. 2416.N - BEYHAKİ. 14723.  HUMEYDİ : 1168. N - EBU  AVANE.  4501 - İBNİ HİBBAN. 4179. N

 

( … Ebu Hureyre r.a dan,Resulullah s.a.v buyurdular ki :  Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlısı ise, kadın-larına karşı en hayırlı olanıdır.  )

 

 TİRMİZİ  : 2.C. 1171.N -  AHMED. 2. 472.9706.NALBANİ S . SAHİHA  :  284 . N

( … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdularki : “…………. Sizler kadınlar hakkında bir birinize hayırlı olmanızı tavsiye edin.Çünkü kadın kısmı eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri tarafı üstüdür.Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Kendi  haline  bırakır-

san eğri olmakta devam eder. Binaenaleyh sizler,kadınlar hakkında birbiri-nize iyilik tavsiye ediniz ” )

                                                                                                BUHARİ  :  7  . C . 3110 .S.

                                                                                                MÜSLİM. 4 . C. 1468-60.N

                                                                                                                                

( … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdularki : “ Mü’min bir erkek mü’mine bir kadından sakın nefret edip ona kin beslemesin. Eğer onun bir huyunu beğenmediyse diğer bir huyundan hoşnut olabilir ” )

                                                                                               

                                                                                                                                            MÜSLİM  : 4.C. 1469.N

                                                                                                                                            EBU AVANE :   4493.N

 

 

 

 

                                                                                     TACUDDİN  EL- BAYBURDİ