Kuran ve Sünnet

MUBAŞERETLE ALAKALI HUSUSLAR.

MUBAŞERETLE  ALAKALI  HUSUSLAR

 

 

ZİFAF GECESİNDE KILINACAK OLAN NAMAZ

 

 

{ … Ebu Useyd’in azatlısı Ebu Said şöyle dedi : Ben köle olduğum dönemde evlendiğimde Nebi’nin ashabından bir topluluğu düğünüme davet etmiştim. 0 topluluğun içerisinde, Abdullah b. Mes’ud, Huzeyfe b. Yeman ve Ebu Zer de bulunu-yordu. Namaz için kamet getirildi. Ebu Zer takad düm edip öne geçti. Sahabeler ona : Ağır ol bakalım dediler. Ebu Zer : Ha öyle mi ? dedi. Onlar da : Evet öyle dediler. Ben köle olduğum halde onların önüne geçtim. Sonra onlar bana zifaf hukukunu öğretip şöyle dediler : Eşin senin yanına girdiği vakit iki rekat namaz kıl; sonra yanına giren eşinin hayırlı olmasını iste. Ve onun şerrinden Allah’a sığın. Sonra sen onunla arandaki işe bak. }

 

İbni Ebi Şeybe : 3/401/3 - Abdurrezzak : 10462 - Albani (S:94-Zifaf)

 

 

ZİFAF GECESİNDE KİŞİNİN HANIMINA DUA ETMESİ

 

 

 { … Amr b. Şuayb babası ve dedesi tariki ile şöyle tahdis etti : Rasulullah  s.a.v buyurdular ki : “ Sizden biri bir kadınla evlendiği yahut bir hizmetkar satın aldığı zaman: Ey Allahım bu kadının hayrını ve kendisinde yarattığın hayırları istiyor ; onun şerrinden ve kendisinde yarattığın şerlerden de sana sığınıyorum,desin... buyurdu. }

 

Ebu Davud : 2160 - Buhari Efalu’l ibad : 199 - İbni Mace :1918 - Hakim (2.185) Beyhaki (7/148) Albani (S:92-93-Zifaf)

 

 

{ … Şakik şöyle dedi : Ebu Hureyze denen bir kimde İbni Mes’ud’a geldi ve : Ben bekar genç bir kızla evlendim. Onun beni kızdırmasından korkuyorum dedi. Abdullah b. Mes’ud : Ulfet Allah’tan, kızıp gazaplanmak ise şeytandandır. Ailen evine geldiği vakit ona emret arkanda iki rekat namaz kılsın. Sonra da : Allahumme Barik Li fi Ehli Ve Barik Lehum Fiyye Allahummecma’ Beynena Ma Cema’te Bihayrrn Ve Ferrık Beynena İza Ferrakte İla Hayrın, diye dua et dedi. }

 

İbni Ebi Şeybe 83/402/5) Abdurrezzak (10460) Deylemi (1938 - Firdevs) Heysemi (4/292-el-Mecma’) Albani (S:95-96-Zifaf)

 

 

CİMA’DAN ÖNCE BESMELE VE DUA

 

 

{ … İbni Abbas r.a Merfu olarak rivayet ettiği bir hadiste şöyle dedi : Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Her hangi biriniz eşine geldiği zaman : “ Bismillah Allah’umme Cennibneşşeytane Ve Cennibişşeytane Ma Rezaktena “ der de onların aralarında bir çocuk takdir olunursa, şeytan o çocuğa zarar veremez. }

 

 

Buhari (141-Ter:294) Müslim (1434/116) Ebu Davud (2161) Nesei (144-İşretünnisa) Darimi (2/145) İbni Mace (1919) İlmi Ebi Şeybe (3/401/1) İbni Sünni (608) Tayalisi (2705) Beyhaki (7/149) Abdurrezzak (10465) Ahmed (1/216) Albani (2012-İrva)

CİMA ANINDA ÖRTÜNMENİN GÜZELLİĞİ

 

{ … Beliz b Hakim babası ve dedesi tarikiyle tahdis edip şöyle dedi : Ben : Ya Rasulellah, avret mahallimiz - in gözükmesi yahut gözükmemesi - hususunda neyi yapar neyi terk ederiz ? dedim. Rasulullah s.a.v : Avret mahallini, eşin ve sağ elinin malik olduğu cariyelerden gayri herkesten muhafaza et,buyurdu. Ben : Ya Rasulallah, eğer bir kavim birbirinin çok yakınında - oturmak durumunda – iseler ? dedim. Rasulullah s.a.v : Eğer avret mahallini hiç kimsenin görmemesine gücün yeterse, onu hiç kimse görmesin,buyurdu. Ben : Ya Rasulallah, bizden biri hiç kimsenin olmadığı bir yerde olursa ? dedim. Rasulullah s.a.v : Allah kendisinden haya edilmeye herkesten daha fazla hak sahibidir,buyurdu. }

 

Ebu Davud (4017) Tirmizi (2794) İbni Mace (1920) Hakim : 4/179 - Beyhaki (1/199) Ahmed (20054) Albani (203-S. Cami)

 

  KADINA  FERCİNDEN  YAKLAŞMANIN  VUCUBİYETİ

 

 { … Cabir r.a şöyle dedi : Yahudiler : Erkek, kadınına arkadan yanaşırsa çocuk şaşı olur diyordu. Bunun üzerine ; { Kadınlar sizin tarlalarınızdır. 0 halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle geliniz..... } ayeti indi. Rasulullah s.a.v : Fercden olduğu sürece önden arkadan nasıl dilerseniz öyle gelin, buyurdu. }

 

Buhari (4528-Ter:4220-4221) Müslim (1435/117-118) Ebu Davud (2163) Nesei (88-89.90-İşrettinnisa) Tirmizi (2978) Darimi (1/258) İbni Mace (1925) İbni Cerir (21234) İbni Kesir (1/381) Beyhaki (7/195) Beğavi (2296) Albani (7/62.İrva)

 

 

İKİ CİMA ARASINDA ABDEST ALMANIN GÜZELLİĞİ

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Sizden biri ehline geldiği vakit sonra tekrarlamak isterse, arada bir abdest alsın,buyurdu..... }

 

Müslim (308/27) Ebu Avane (1/280) Ebu Davud (220) Nesei (1/142) Tirmizi (141) İbni Mace (587) İbni Ebi Şeybe (1/101) Hakim (542) Beyhaki (1/204) Beğavi (271) İbni Huzeyme (219) İbni Hibban (1211) Ahmed (23637) Albani (263-S. Cami)

 

KADINA  ARKADAN  YAKLAŞMANIN  HARAMLILIĞI

 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v : Karısına arkasından yaklaşan kimse melundur,buyurdu. }

Ebu Davud (2162) Ahmed (2/444-479) Albani (S:105-Zifaf)

 

 

{ … İbni Abbas şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Allah, erkeğe yahut kadına arkasından yaklaşan kimseye asla bakmaz, buyurdu. }

 

Nesei (1 15-işretünııisa) Tirmizi (1165) İbnu’I-Carud (729) İbni Hibban (4203) Albani (S: 105-Zifaf)

 

 

HAYIZLI KADINLA MUBAŞERETİN – YANİ OYNAŞMANIN - CAİZLİĞİ

 

{ … Enes r.a şöyle dedi :Yahudiler bir kadın hayız olduğu zaman,artık onunla  temiz-lenene kadar - beraber yemek yemezler ve evlerde onlarla bir araya gelmezlerdi. Sahabeler hayız hususunu Rasulullah s.av’e sordular. Bunun üzerine, Allah-u teala : { Sana hayızdan soruyorlar. De ki : 0 eziyettir. Hayız halinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın... } ayetini indirdi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : Cima dışında her şeyi yapabilirsiniz,buyurdu. Bu yahudilere ulaştığında : Bu zat, bizim işimizden terk ettiği her şeyi sırf bize muhalefet olsun diye terk ediyor dediler….. }

 

Müslim (302116) Ebu Avane (1/3 11) Ebu Davud (258) Nesei (367-287) Tirmizi (2977) İbni Mace (644) İbni Hibban (1362 Tayalisi (2052) Beyhaki (1/3 13) Beğavi (3 14) Ahmed (3/131-246)

 

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Hayız olduğum vakit Nebi s.a.v bana emreder ben de izarımı bağlardım. Sonra benimle mübaşeret ederdi. }

 

İbn Carud (106) Buhari (300-Ter:400) Müslim (293) Ebu Avane (1/309) Ebu Davud (268) Nesei (284) Tirmizi (132) Darimi (1/244) İbni Mace (636) İbni Hibban (1365) Abdurrezzak (1237) Ahmed (6/55)

 

 

{ … İkrime r.a Rasulullah’in eşlerinin birinden rivayet edip şöyle dedi : Rasulullah s.a.v hayız halinde olan hanımıyla - mübaşeret gibi - bir şey yapmak istediğinde, onun fercine bir bez atar dilediği şeyi yapardı. }

 

Ebu Davud (272) Beyhaki (1506) Albani (5:125-Zifal)

 

 

HAYIZLI  KADINLA  CİMA  ETMENİN  HARAMLILIĞI

 

 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : “.....Herkim kadına hayızlı olduğu halde yaklaşırsa, o kimse Allah’ın Muhammed’e indirdiğinden beri olmuştur, buyurdu. }

 

İbn Carud (107) Buhari (2/1/16-17-Tarihu’l-Kebir) Ebu Davud (3904) Tirmizi (135) Darimi (1/259) İbni Mace (639) Beyhaki (7/198) Ahmed (2/408-476)

 

 

{ … Cudame binti Vehb şöyle dedi : Bazı insanların arasında Rasulullah s.av’in yanında bulundum. 0 şöyle buyuruyordu : Hamile - yahut emzikli - kadınla müna-sebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim. Sonra Rumlara ,Farslılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunuyorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şeyle zarar vermiyor, buyurdu..... }

 

Müslim (1442/141) Malik (2/607/16) Ebu Davud (3882) Nesei (3326) Tirmizi (2076) Darimi (2/146-147) İbni Mace (2011) İbni Hibban (4196) Tabarani (24/534-M. Kebir) Beyhaki (7/ 465) Beğavi (2298) Ahmed (6/361)

 

 

{ … Usame b. Zeyd, Sa’d b. Ebi Vakkas’a şöyle dedi : Bir kimse Rasulullah s.a.v’e geldi ve : Ben - hamile olan - karımdan azil yapıyorum dedi. Rasulullah s.a.v ona : Bunu neden yapıyorsun, buyurdu. 0 kimse : Kadının doğuracağı çocuğun - yahut çocukların -zayıf olmasından endişe duyduğum için dedi. Rasulullah s.a.v : Eğer bu zarar verici olsaydı, Farslar ile Rumlara zarar verirdi,buyurdu..... }

 

Müslim (1443/143) Beyhaki (15685) Beğavi (2372)

 

AZLİN CAİZLİĞİ

 

{ … Cudame binti Vehb şöyle dedi : Bazı insanların arasında Rasulullah s.a.v’in yanında bulundum. 0 şöyle buyuruyordu : Hamile - yahut emzikli - kadınla münasebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim Sonra Rumlara ve Fars-lılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunu-yorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şeyle zarar vermiyor. Sonra Rasulullah’a azli sordular ? Rasulullah s.a.v : 0 çocuğu diri olarak gömmenin gizlisidir, buyurdu. }

 

Müslim (1442/141) Malik (2/607/16) Ebu Davud (3882) Nesei (3326) Tirmizi (2076) Darimi (2/146-147) İbni Mace (2011) İbni Hibban (4196) Tabarani (24/534-M. Kebir) Beyhaki (7/ 465) Beğavi (2298) Ahmed (6/361)

 

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Bir kimse : Ya Rasulellah, benim bir cariyem var ; ben ondan azil yapıyorum ve onun hamile olmasını istemiyorum. Bununla beraber ben erkeklerin arzu ettiği - münasebet gibi bir - şeyi de yapmak istiyorum. Yahudiler ise : Şüphesiz ki azil mevüdetu’s-Sugra - yani,kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü - dür diyorlar dedi. Rasulullah s.a.v : Yahudiler yalan söylemiştir. Eğer Allah onu yaratmayı dileseydi senin ona mani olmaya gücün yetmezdi, buyurdu. }

Ebu Davud (2171)

 

 

AÇIKLAMA : Şemsulhak İbni Kayyım’dan naklen bu hadisin şerhinde şöyle demekte dir : Rasulullah s.a.v’in yahudileri yalanlaması ; onlar azille beraber hamileliğin asla tahakkuk etmeyeceğini iddia ediyorlar, azli nesli kesme konumunda Ve’du’s-Sagir yani,kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü olarak niteliyorlardı. Bundan dolayı Rasulullah s.a.v onları tekzip etti ve : Allah çocuğu yaratmayı dilediği zaman, azlin hamileliğe mani olamayacağını ; Allah onu yaratmayı dilemediğinde ise bu filin, kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü olamayacağını haber verdi. Ancak Rasulullah  s.a.v Cüdame’nin rivayet ettiği hadiste azli, bir kimsenin eşinin hamile olmasından kaçarak azil yapmasını ve bu fiili işlerken ki kastini Ve’dü’l-Hafi – yani kız çocuğunu diri olarak gömmenin gizlisi - olarak isimlendirdi. Ancak bu ikisi – yani ; kız çocuğunu gerçek olarak diri diri gömmekle, azil - arasındaki fark şöyledir ; Kız çocuğunu diri olarak gömmede, hem bu fiile kast etmek var hem de bizzat o fiili işlemek vardır. Azilde ise sadece ona kast etmek vardır, bizzat o fiili işlemek yoktur. Bundan dolayı Rasulullah s.a.v azli Ve’dü’l-Hafi diye adlandırdı.

Avnu’l-Ma’bud (6/152)

 

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bizler Nebi s.a.v nin zamanında – Kur’an inip dururken - azil yapıyorduk. }

 

Buhari : Ter:5291 Müslim : 1440/136-137 - Tirmizi : 1137 - İbni Mace : 1927.n - Albani (S:130-Zifaf)

 

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bizler Rasulullah s.a.v’in zamanında azil yapıyorduk. Bu fiilimiz Nebiye ulaştı ancak o bizi bundan yasaklamadı. }

 

Müslim (1440/138) Ebu Avane (4256-4357) Ebu Yağla (2255) İbni Hibban (4195) Beyhaki (14304)

 

{ … İbni Muhayriz şöyle dedi : Mescide girdim, orada Ebu Said’i görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum. Ebu Said şöyle cevap verdi : Biz Mustalik oğulları savaşında Rasulullah s.a.v ile beraber yola çıktık. Neticede Arap esirlerden bir çok kadın esir elde ettik. Kadınlara karşı arzumuz artmış bekarlık bize çok şiddetli olmuştu. - kadınlara yaklaşmak, bununla beraber - azil hoşumuza gidiyor ve azil yapmak istiyorduk. Ancak Rasulullah aramızda iken, ona sormadan nasıl azil yaparız dedik ve bu meseleyi Rasulullah’a sorduk. Rasulullah s.a.v : Bu fiili yapmamanız üzerinize gerekli değildir – yahut : Bunu yapmanızda üzerine bir beis yoktur – Kıyamet gününe kadar meydana gelecek her can muhakkak dünyaya gele-cektir, buyurdu. }

 

Buhari (4138-Ter:3868) Müslim (1438/125) Ebu Davud (2172) Said b. Mensur (2220) Beğavi (2370)

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Biz bir çok esir elde ettik ve kadınlardan azil yapıyorduk. Sonra Rasulullah s.a.v’den bunun hükmünü sorduk. Rasulullah da bize : Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Kıyamet gününe kadar bu dünyada vücut bulacak her hayat sahibi, şüphesiz meydana gelecektir,buyurdu. }

 

 Müslim (14381126) Ebu Avane (4342) Beyhaki (14309)

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v nin yanında azil hususu zikredildi. Bunun üzerine Nebi : 0 nedir ? buyurdu. Sahabeler : Bir kimsenin emzikli karısı olur, kendisi bu kadın ile münasebet yapar. Fakat kadının bu münasebetten hamile kalmasını istemez. Başka birinin de cariyesi olur onunla münasebette bulunur, fakat cariyenin bu münasebetten hamile kalmasını istemez, bu sebeple azil yapar dediler. Nebi s.a.v : Bu fiili yapmamanızda üzerinize bir beis yoktur. Çünkü o kaderden başka bir şey değildir,buyurdu..... }

 

Müslim (1438/131) Ebu Avane (4336) Nesei (3327) İbni Mace (1926) Beyhaki (14312)

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in yanında azil hususu zikredildi. Rasulullah s.a.v : Herhangi biriniz bunu yapmasın demedi de herhangi biriniz bunu niçin yapar ? Şüphesiz yaratılması takdir olunan her canı Allah mutlaka yaratacaktır,buyurdu. }

 

Müslim (1438/132) Ebu Avane (4338) Ebu Davud (2170) Said b. Mensur (2218) Beyhaki (14307)

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e azil hususu soruldu ? Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : Her sudan çocuk meydana gelmez. Allah bir şey yaratmayı irade edince ona hiçbir şey mani olamaz,buyurdu. }

 

Müslim (1438/133) Beyhaki (14311) Beğavi (2371-Mesabih)

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bir kimse Rasulullah’a geldi ve : Benim bir cariyem var, o cariye bizim hem hizmetçimiz hem de suyumuzu taşıyandır. Ben bu cariye ile münasebette bulunuyorum, ancak ben onun hamile olmasını da istemiyorum ondan azil yapıyorum dedi. Rasulullah s.a.v : Sen istersen ondan azil yap. Lakin, kuşkusuz onun için takdir edilen şey muhakkak ona gelecektir. - yani bu tedbirin Allah’ın irade ettiği şeye asla mani olamayacaktır, buyurdu. Ravi dedi ki : Bir müddet geçtikten sonra o kimse yine Rasulullah’a geldi ve : -  Ya Rasulallah, sana zikrettiğim o cariye hamile oldu dedi. Rasulullah s.a.v : Cariyeye takdir edilen şeyin mutlaka ona geleceğini sana haber vermiştim. – Çünkü ben Allah’ın kulu ve Rasulüyüm - buyurdu. }

 

Müslim (1438/134-135) Ebu Avane (4351-4353) Ebu Davud (2173) İbni Mace (89) Beyhaki (14306) Abdurrezzak (12551) Beğavi (2369-Mesabih) Ahmed (14352)

 

 

KADIN VE ERKEĞİN BİRBİRLERİNE BENZEMEYE ÇALIŞMALARININ HARAMLILIĞI

 

 

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etti. }

 

Buhari (5885-Ter:5922) Tirmizi (2784-Ter:2934) Beğavi (3419-Mesabih) Albani (S:210-Zifaf)

 

ERKEĞİN  ERKEĞİ, KADININ  DA  KADINI  ÇIPLAK OLARAK  SEYRETMESİNİN

 

YASAKLILIĞI

 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Erkek erkeğe çıplak olarak, kadın da kadına çıplak olarak bakmasın. Bir tek elbise içinde erkek erkeğe, kadın da kadına mübaşeret etmesin. }

 

İbni Hibban (5574) Müslim (338/74) Ebu Avane (807) Ebu Davud (4018) Nesei (347-İşretünnisa) Tirmizi (2793) Tabarani (5438-M. Kebir) İbni Huzeyme (72) İbni Mace (661) Beyhaki (7/98) Beğavi (2250) Ahmed (3/63) Albani (1808-İrva)

 

    Bu ve emsali delillerin ifadesinden anlaşıldığı gibi erkeğin erkeğe, kadının da kadına çıplak olarak bakması ve yine erkeğin erkekle, kadının da kadınla mübaşeret etmesi – yani,aynı yorgan altında yatması - haramdır.

 

 

 

 

 

                              TACUDDİN  EL- BAYBURDİ