Kuran ve Sünnet

NİKAHIN ŞARTLARI.

NİKAHIN  ŞARTLARI

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ : VELİNİN İZNİ

 

{ … Ebu Musa el-Eşari r.a dedi ki : Nebi s.a.v buyurdular ki : Veli’nin izni olmadan nikah yoktur. }

 

Ebu Davud (2085) Tirmizi (1101) Darimi (2/137) İbni Mace (1881) İbnu’l-Carud (702) İbni Hibban (1243- e1- Mevarid Dare kutni (3/218/4) Hakim (2/170) Beyhaki (7/107) Ahmed (4/394- 413) Albani (1839-İrva)

 

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) üç kere : Her hangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa o kadının nikahı batıldır, nikahı batıldır’ nikahı batıldır’ buyurdu. }

 

Ebu Avane (4037) Ebu Davud (2083) Tirmizi (1120) Darimi (2/137) İbnu’l-Carud (700) İbni Mace (1879) İbni Ebi Şeybe (3/272) Dare kutni (3/221/10) Hakim (2/168) Beyhaki (7/105) Ahmed (6/47-165) Albani (1840- İrva)

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi :Nebi s.a.v buyurdular ki : Bir kadın, velisinin iznini alma-dan nikahlanamaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır; o nikah batıldır; o nikah batıldır..... }

 

Ebu Avane (4259) Ebu Davud (2083) Tirmizi (1102) Darimi (2/137) İbni Mace (1879) İbni Hibban (4074) İbni Ebi Şeybe(31272) İbnu’l-Carud (700) Tayalisi (1663) Ebu Yağla (4750) Humeydi (228) Dare kutni (31221/10) Hakim (2/168) Beyhaki (7/55) Ahmed (6/47-165) Albani (1840-İrva)

 

 

VELİSİ  OLMAYANIN  VELİSİ  SULTANDIR

 

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi s.a.v buyurdu ki : “ ……. Sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

 

Ebu Avane (4037) Ebu Davud (2083) Tirmizi (1102) Darimi (2/137) İbni Mace (1879) Beyhaki (7/105) Albani (1040- İrva)

 

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanmaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır; o nikah batıldır; o nikah batıldır. Eğer erkek o kadına girerse, onun için erkeğin ona isabet etmesi sebebiyle sadece mehir vardır. Eğer anlaşmazlığa düşerlerse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

 

 

Ebu Avane (4259) Ebu Davud (2083) Tirmizi (1102) Darimi (2/137) İbni Mace (1879) İbni Hibban (4074) İbni Ebi Şeybe(3/272) İbnu’l-Carud (700) Tayalisi (1663) Ebu Yağla (4750) Humeydi (228) Dare kutni (3/221/10) Hakim (2/168) Beyhaki (7/55) Ahmed (6/47-165) Albani (1840- İrva)

 

 

 

 

RIZASI ALINMADAN KADIN NİKAHLANAMAZ

 

 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Dul kadın kendisinden açıkça emri alınmadan nikah olunmaz. Kız da kendisinden izin almadan nikahlanamaz. Orada hazır bulununlar : Ya Rasulallah, kızın izni nasıl olur ? dediler. Rasulullah : Onun izin vermesi sukut etmesidir,buyurdu. }

 

Buhari (5136-Ter:5229) Müslim (1419/64) Ebu Davud (2092) Nesei (3265) Tirmizi (1107) Darimi (2/138) İbni Mace (1871) İbn Carud (707) Dare kutni (2/238) Beyhaki (7/119) Abdurrezzak (10286) Ahmed (2/250

 

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Ben : Ya Rasulellah ! kadınlar nikahlanma hususunda kendileriyle istişare edilirler mi ? dedim. Rasulullah s.a.v “ Evet “ buyurdu. Ben : Kız, evleneceği kimse hakkında istişare edilirse utanır ve susar dedim. Rasulullah : Onun susması onun iznidir, buyurdu. }

 

Buhari (6946-Ter:6815) Müslim (1420/65) İbni Hibban (4080) Beyhaki (7/119) Beğavi (2255) Ahmed (6/165

 

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Osman b. Mez’un vefat etti ve Hakimin kızı Havle’den olma bir kız çocuğu bıraktı. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un ölürken kızı, kardeşi Kuddame b. Mez’una emanet edip vasiyet etmişti. İbni Ömer dedi ki : - Osman b. Mez’un ve Kuddame b. Mez’un’dan - her ikisi de benim dayım olmaktadır. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un’un kızın amcası Kuddame b. Mez’un’dan bana nikahlaması için talep ettim. 0 da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Mugire b. Şube araya girdi ; yani annesinin yanına girdi ve onu malla - kızı kendisine nikahlamak için - rağbetlendirdi. Kadın Mugire’ye razı oldu Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame b. Mez’un ve Mugire b. Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Rasulullah’a arz edildi. Bunun üzerine Kuddame b. Mez’un : Ya Rasulallah, bu kız benim kardeşimin kızıdır ; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah b. Ömer ile evlendinnek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o - aklını kullanamayan bir - kadındır, annesinin hevasına tabi oldu, dedi. İbni Ömer dedi ki : Rasulullah s.a.v : 0 kız yetimdir,izni olmadan nikahlanamaz buyurdu. İbni Ömer dedi ki : Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire b. Şube ile evlendirdiler. }

 

Ahmed (2/130) Dare kutni (3/230) Hakim (2703) Beyhaki (7/120) Albani İrva :1835

 

{ … Hansa binti Hizam r.a şöyle rivayet etti : Hansa’yı babası iznini almadan evlendirmişti. Halbuki Hansa dul idi ve bu evliliğe razı olmadı. Akabinde Rasulullah’a gidip durumu şikayet etti. Rasulullah s.a.v de onun nikahını iptal etti. }

 

Buhari (5138-Ter:5230) Malik (2/535/25) Ebu Davud (2101) Nesei (3268) Darimi (2/139) İbni Mace (1873) İbn Carud : 710) Beyhaki (7/119) Ahmed (6/328

 

 

{ … Yahya b. Said el-Kasım şöyle tahdis etti : Cafer oğullarından olan bir kadın, velisinin  kendisi istemediği halde evlendireceğinden korktuğunda Ensar’dan iki yaşlı kişiye – Yani Cariyenin iki oğlu Abdurrahman ve Mücemmi isimli kişilere - haber gönderdi de sordu. Bu iki yaşlı şeyh ona : Sakın korkma, çünkü Ensar’dan Hansa binti Hizam’ı babası kendisi istemediği halde evlendirmişti de - onun talebi üzerine - Nebi s.a.v bu nikahı iptal etmişti , dediler. }

 

Buhari : 15.c.6838.s - Malik (2/535/25) Ebu Davud (2101) Nesei (3268) Darimi (2/139) İbni Mace (1873) İbn Carud (710) Beyhaki (7/119) Ahmed (6/328) Albani (1830

 

 

 

NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE – SUDAK – YANİ MEHİR DİR

 

{ … Ebu Seleme b. Abdurrahman şöyle dedi : Nebi’nin eşi Aişe’ye, Rasulullah s.a.v’in mehri ne kadardı ? dedim. Aişe : Onun zevcelerine verdiği mehir on iki ükiyye ve bir neşş idi dedi. Sonra : Neşş nedir biliyor musun ? dedi. Ben : Hayır deyince. 0 : Yarım ükiyyedir, işte bunun hepsi beş yüz dirhemdir. Rasulullah’ın zevceleri için verdiği mehir budur dedi. }

 MÜslim (1426/78) Ebu Davud (2105) Nesei (3347) İbni Mace (1886)

 

NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE ŞAHİTLERİN OLMASI

 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Velisiz ve iki adil şahitsiz nikah yoktur. Bunun gayri üzere kıyılan nikah ise,batıldır. Eğer taraflar arala-rında anlaşmazlığa düşülürse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

 

İbni Hibban (4075) Tabarani (9287-6923-M. Evsat) Dare kutni (3/226-227) Beyhaki (7/125) Albani (1858-İrva)

 

 

{ … Enes b. Malik (r) şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?, buyurdu. Abdurrahman cevaben dedi ki : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim...... }

 

Buhari (5155-Ter:5244) Müslim (1427/79) Ebu Davud (2109) Nesei (3351) Tirmizi (1933) Darimi (2/104) İbni Mace (1907) İbnu’l Carud (715) Ibni Hibban (4060) Ebu Yağla (37813824) Tayalisi (2128) Humeydi (1218) Abdurrezzak (10410) Beyhaki (7/23 7) Beğavi (2310) Ahmed (3/190) Albani (1923- İrva)

 

 

{ … Ukbe b. Amir r.a şöyle dedi : “....Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Mehrin en hayırlısı kolay olanıdır. }

 

Hakim (2742) Beyhaki (14332) Hakim ve Zehebi, Buhari ve MÜslim’in şartına göre sahihtir dedi. Albani (6/345- İrva) Müslim’in şartma göre sahihtir dedi.

 

 

{ … SehI b. Sa’d şöyle dedi : Bir kadın Resulullah  s.a.v’e geldi ve : Ya Rasulallah, ben nefsimi sana hibe etmek için geldim dedi. Rasulullah s.a.v kadına bakmaya başladı. Bakışını yukarı kaldırıp doğrulttu, sonra başını aşağı indirdi. Kadın Nebi’nin kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce oturdu. Müteakiben Nebi’nin ashabından bir kimse ayağa kalktı ve : Ya Rasulallah, eğer senin bu kadına ihtiyacın yoksa, beni onunla evlendir dedi. Rasulullah ona : Mehir olarak verecek bir şeyin var mı ?, buyurdu. 0 kimse : Hayır vallahi ya Rasulellah, dedi. Rasulullah s.a.v : Ailenin yanına git de bak, bir şey bulabilecek misin ?, buyurdu. O kimse ailesinin yanına gitti, sonra dönüp geldi ve : Hayır vallahi ya Rasulallah, hiçbir şey bulamadım dedi. Rasulullah s.a.v : Haydi bak demirden bir yüzük olsun bul, buyurdu. 0 kimse gitti ve dönüp geldi ve : Hayır ya Rasulallah, demirden bir yüzük dahi bulamadım. Ancak şu izarım vardır dedi. Sehl : Onun ridası da yoktu dedi. Bunun yarısı onun olsun dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : İzarınla ne yapabilirsin, onu sen giyersen kadının üzerinde ondan bir şey bulunmaz, açık kalır, kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz, sen çıplak kalırsın, buyurdu. 0 kimse bulun-duğu yere oturdu ve oturuşu uzunca oldu. Sonra kalktı arkasını dönüp gitti. Rasulullah s.a.v onun arkasını dönüp gittiğini gördü de çağırılmasını emretti. Adam geldiği zaman : Kur‘an’dan ezberinde neler vardır ?, buyurdu. 0 kimse : Şu sureler, şu sureler, şu surelerdir dedi ve ezbere bildiği sureleri saydı. Rasulullah   ona : Sen bu sureleri ezbere okur musun ?, buyurdu. 0 kimse : Evet okuyabiliyorum dedi. Rasulullah : Öyle ise git Kur ‘an’dan ezberindeki surelerle seni bu kadına malik yaptım,buyurdu. }

 

Buhari (5030-Ter:5 124) Müslim (1425/76) Malik (2/526) Ebu Davud (2111) Nesei (3339) Tirmizi (1114) Darimi (2/142)Tayalisi (1565) Humeydi (928) Tabarani (5750- M. Kebir) İbnu’I-Carud (716) İbni Hibban (4093) Dare kutni (3/247/21) Beyhaki (7/144) Beğavi (2302) Albani (1925- İrva)

 

MEHİR TAYİN ETMEDEN NİKAHLANIP CİMADAN ÖNCE ÖLEN KİMSENİN EŞİYLE

 

 ALAKALI HÜKÜM

 

{ … Abdullah b. Mes’ud r.a şöyle nakletti : Abdullah’a bir topluluk geldi de : Bizden bir erkek bir kadınla evlendi. Bu kimse kadına bir mehir tayin etmeden ve kadınla cima etmeden öldü ? dediler. Abdullah b. Mes’ud : Rasulullah s.a.v’i kaybedip ondan ayrıldığımdan beri bana bundan daha şiddetli bir soru sorulmadı, bu hususta benden başkasına gidin dedi. 0 topluluk bu meselede Abdullah’a bir ay gidip geldiler. Sonunda ona : Biz bunu sana sormaz isek kime sorarız ! Sen ise bu beldede Muhammed s.a.v’in en değerli sahabelerindensin; biz senden gayrını bulamıyoruz dediler. Abdullah b.Mes’ud : Bu meselede görüşümün imkanı nisbetimde bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim şey eğer doğru olursa, şüphesiz o şeriki olmayan Allah’tandır ancak. Eğer o hata olursa, o benden ve şeytandandır. Allah ve Rasulü o sözden beridir. 0 kadın hakkındaki görüşüm : 0 kendi gibi kadınların aldığı mehri alır; onların aldığı mehirden fazla ve noksan almaz. Onun için ölen kocasından miras ve dört ay on gün iddet beklemek vardır dedi. Ravi dedi ki : Bu olay Eşca’ kabilesinden bir takım insanların işittiği bir mecliste olmuştu. 0 kimseler ayağa kalktılar ve : Şahitlik ederiz ki sen, Rasulullah s.a.v’in bizden Berva’ binti Vaşik denilen bir kadın hakkında verdiği hükmün benzeri hüküm verdin dediler. Ravi dedi ki : İslam’ın dışında Abdullah’ın o gün sevindiği gibi sevindiği görülmemiştir. }

 

Nesei (3358) Ebu Davud (2114-2115-2116) Tirmizi (1145-Ter:1153) Darimi (2/155) İbni Mace (1891) İbnu’l-Carud (718) İbni Hibban (1263- el-Mevarid) Beyhaki (7/245) Ahmed (4/279) Albani (1939-1937- İrva

 

NİKAHI  BAŞKASININ  KIYMASI

 

{ … Mugire b. Şube şöyle dedi : Mugire b. Şube amcasının kızı olan bir kadını istedi. Mugire o kadına veli olmada insanların en yakını olduğu halde, başka bir kimseye emretti de adam Mugire‘yi kadınla evlendirdi.  }

Buhari (Kitabu’n-Nikah, Bab:37-Ter:5224

 

    Nikah akdinin yazılmasıyla ilgili olarak Şeyhul’islam İbni Teymiye Fetevada şöyle demektedir : “ Sahabe döneminde nikah akdini yazmak yoktu. Çünkü onların zamanında, her hangi bir hususta anlaşmazlığa düşseler de yalan ve yalancı şahitlik yoktu. Dolayısıyla nikah akdinde mehri veya vesaire gibi şeyleri yazmıyorlardı. Ama şimdi yalan ve yalancı şahitlik yayılmıştır; bu sebeple nikah akdinin yazılmasında bir beis yoktur.”

NİKAHI  İLAN  ETME

 

{ … Muhammed b. Hatib şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Nikahta helal ile haram arasındaki fark ; def ve ses ile duyurmaktır. }

 

Nesei (3369) Tirmizi (1088-Ter:1094) İbni Mace (1896)

 

ZİFAFTAN  SONRA  VELİME

 

{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi  s.a.v :  Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?  buyurdu. Abdurrahman : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim. Nebi : “ Barekellahu Leke – yani,Allah sana mübarek eylesin - Bir koyunla da olsa velime yap ” buyurdu. }

 

Buhari (5155-Ter:5244) Müslim (1427/79) Tirmizi (1094) Darimi (2/143) İbni Mace (1907) Ebu Yağla (3348) Beğavi (2309)

 

 

{ … Enes b. Malik (r) şöyle dedi : Nebi (sallaflahu aleyhi ve sellem) Hayber ile Medine araında üç gün ikamet etti. Bu müddet içinde Safiye ile zifafa girdi. Akabinde ben müslümanları Nebi’nin velimesine davet ettim. Bu velime de ekmek de et de yoktu. Tabaklanmış deri sofraların yayılması emredildi. Ona hurma, kuru yoğurt ve tere yağı kondu...” }

Buhari (5085-Ter:5 176)

 

VELİME DAVETİNE İCABET ETMEK

 

 

{ … İbni Omer (r) şöyle nakletti : Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “ Sizden biri velimeye davet edildiği vakit ona icabet etsin “  buyurdu. }

 

Buhari (5 173-Ter:5258) Müslim (1429/96) Müslim (1429/96) Malik (2/546/49) Ebu Davud (3736-3737) Tirmizi (1098) İbni Hibban (5294) Beğavi (2318) Ahmed (4730- 4949)

 

 

DÜĞÜNDE KADIN VE KIZLARIN DEF ÇALIP EĞLENMESİ

 

 

{ … Rubeyy binti Muavviz (r) şöyle dedi : “ Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) benim düğün günümde geldi ve senin benimle oturduğun gibi benim döşeğimin üzerine oturdu. O sırada bazı kızlarımız def çalıyor ve babalarından Bedir’de öldürülen kimseleri güzel sıfatlarını zikredip sena ediyorlardı. Nihayet onlardan biri : İçimizde yarın ne olacağını bilen bir Nebi de var dedi. Bunun üzerine Nebi s.a.v : Böyle söyleme, önceki söylediğin sözleri söyle, buyurdu. }

 

Buhari (4001-Ter:3748(5147) Tirmizi (1090) Beyhaki (7/ 288) Ahmed (6/359-360) Albani (94-Zifaf)

    Tabiki burada eğlenceyle kastedilen şey ; kalbi haktan sapmış dalalet ehli kimselerin, bir takım çalgı aletleri eşliğinde , erkekli kadınlı karışık oynadıkları,yahut  sadece münferiden kadının oynatılması manasında işlenen rezalet değildir. Aksine bu, Aişe r.a’nun rivayet ettiği şu hadisteki eğlencedir. “ Aişe r.a şöyle dedi : Benim gözetimimde bir yetim kız bulunuyordu. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) o kızı kast ederek : “ Falan yetim kız ne yaptı “ buyurdu. Ben : 0 kızı gelin edip kocasına hediye ettik dedim. Nebi s.a.v : “ Onunla def çalıp şarkı söyleyecek bir kızcağız gönderdiniz mi ? “ buyurdu. Ben : Şarkı olarak ne söyleyecek ? dedim. Nebi  s.a.v :

Size geldik, size geldik .Bizi selamlayınız, sizi selamlıyoruz.Şayet kırmızı altınlar olmasaydı, alınlarınız asla parlamazdı.Şayet esmer buğday olmasaydı, bekar kızlarımız asla iyilenmezdi, sözlerini söyler buyurdu. }

 

Tabarani (3289-M.Evsat) İbni Mace (1900) Beyhaki (7/289) Beğavi (2346-Masabih) Ahmed (3/391) Albani (1995-İrva) ve (S:181-Zifaf)

 

{ … Urve şöyle tahdis etti : Aişe r.a bir kadını Ensar’dan bir adamla evlendirmişti. Nebi s.a.v : “ Ya Aişe, beraberinizde lehv – yani eğlence - yok mu ? Çünkü Ensar lehv’den hoşlanır “ buyurdu. }

 

 Buhari (5162-Ter:5249) İbni Hibban (5875) Hakim (2749) Beyhaki (7/288)

 

 

EVLENEN  KİMSEYE  DUA  ETMEK

 

 

{ … el-Hasan dedi ki : “ Akil b. Ebi Talib Cuşm oğullanndan bir kadınla evlendiğinde ona : “ Birrefai ve’l Benin “  diye dua edilmişti. Akil buna itiraz ederek: Rasulullah’ın: “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ diye dua ettiği gibi dua edin dedi. }

 

Nesei (3371) Darimi (2/132) İbni Mace (1906) İbnus sünni (602) Beyhaki (7/148) Abdurrezzak (10457) Ahmed (1739)

 

 

{ …  Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v evlenenlere - aralarında ülfet olması için - dua ettiğinde :  “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ diye dua ederdi. }

 

İbni Mace (1905) Ebu Davud (2130) Tirmizi (1091) Darimi (2/134) Said b. Mensur (522) Hakim (2/183) Beyhaki (7/148) İbnus sünni (604) Ahmed (2/38) Albani (5:174-175 - Zifaf)

 

 

NİKAHTA ŞART KOŞMAK

 

 

{ … Ukbe b. Amır r.a şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v : Yerine getirmeniz gereken şartların en haklısı, kendisi ile fercleri helal kılmak istediğiniz şarttır, buyurdu. }

 

Buliari (2721-Ter:2543) Müslim (1418/63) Ebu Davud (2139) Nesei (3281) Tirmizi (1127) Darimi (2/143) İbni Mace (1954) İbni Ebi Şeybe (3/326/3) Ebu Yağla (1754) Beyhaki (7/248) Beğavi (2270) Ahmed (4/144-150-152)

 

 

 

 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Hiçbir kadın (din) kardeşi olan diğer kadının çanağındaki boşalsın da kendisi nikahlansın diye onun - erkek tarafından - boşanmasını isteyemez. Çünkü ona da takdir olunan vardır. }

 

İbni Hibban (4069) Malik (2/900) Buhari (660ı-Ter:6493) Müslim (1413/51-52-53) Ebu Davud (2176) Nesei (3239) Humeydi (1026) İbnu’l-Carud (677) Said b. Mensur (654) Beyhaki (7/180) Beğavi (2271) Ahmed (2/238-274487)

 

 { … İbni Mes’ud r.a şöyle dedi : “ Bir kadın kardeşinin boşanmasını kendi talakı için şart olarak koşamaz . }

Buhari : 11.c.5242.s

 

 

 

 

 

 

                                                                              TACUDDİN  EL- BAYBURDİ